Başvurular

Aile ve Çalışma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 172 engelli bakıcısı alımı yapılacak!

Aile ve Çalışma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 172 engelli bakıcısı alımı yapılacak!, iş başvuruları bölümünde Aile ve Çalışma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 172 engelli bakıcısı alımı yapılacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Aile ve Çalışma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 172 engelli bakıcısı alımı yapılacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Aile ve Çalışma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 172 engelli bakıcısı alımı yapılacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 Kasım 2019 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden 34 engelli bakıcısı iş ilanı paylaşımı yaptı. Aile ve Çalışma Bakanlığının İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde paylaşımı yaptığı ilanlara göre en az önlisans mezunu adaylar içinden kura ile KPSS şartı olmadan tam 172 engelli bakıcısı elemanı personeli alımı yapacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli bakıcısı personeli alımı iş başvuruları İŞKUR’un web sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aşağıda link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın İŞKUR sayfasında yayına girdiği ilanlara ulaşabilir ve bu sayfa üzerinden e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

ÖZEL ŞARTLARI

Bakanlığımıza ataması yapılan personel mazeret durumları dahil 3 (Üç) yıl süreyle iller arası tayin talebinde bulunamayacaktır.

Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere alınacak olan sürekli olarak işçiler;

Engelli Bakım hizmeti verecek personelden;

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için alakalı mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.

Acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği, paramedik, acil yardım, ambulans ve acil bakım, ilk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Evde hasta bakımı önlisans programından mezun olmak.

Hemşirelik, sağlık memurluğu yahut sağlık teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı, yaşlı hizmetleri bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ENGELLİ BAKICISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığımıza ataması yapılan personel mazeret durumları dahil 3 (Üç) yıl süreyle iller arası tayin talebinde bulunamayacaktır.

Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere alınacak olan sürekli olarak işçiler;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve yaşamın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı ile ilgili sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak,

5) Özel kanunlarda bulunan özel şartları taşımak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırması olumlu yanıtlanmak

9) Başvurunun son günü saygınlığıyla işgücü isteklerinde gösterilen bölümlerden mezun olmak,

10) Adayların, başvurunun son günü saygınlığıyla açıklama ekinde bulunan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

12) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

13) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

14) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden yalnızca bir işyeri (İl) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

15) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/vazifeye başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

16) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorununin bulunmaması gerekmektedir.

17) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında gösterilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

18) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamı içindeki taleplerde; Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden altmış ve üzeri puan almış olanlar başvurabilir.

19) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

20) Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri içinde online olarak yapılacaktır.

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kura çekimi yapılmak üzere gelen listede bulunan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri ardından Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri içinden kura ile açık iş rakamının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi neticesinde tespit edilen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede bulunan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ardından ilan edilecek olup, bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, gösterilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu aracılığıyla teslim edilen belgeler incelendikten sonra tespit edilen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede bulunan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu yahut kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi saygınlığıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sözlü sınav neticesinde asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından bu yana 3 (Üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta yahut e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar alakalı il müdürlüklerine istediğimiz belgeleri ardından belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını söyleyen askerlik belgesi, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırmasının sonuca varılmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, gösterilen zaman zarfında belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Ek: Meslek Kollarına Göre İl ve Kontenjan Dağılımı (Bakanlık internet sayfasında yayımlanacaktır.)

Online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından açılan sayfa üzerinde bulunan ‘’işyeri ünvanı’’ kısmına ‘’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’’ yazısını kopyalayıp yapıştırınız ve ardından ‘’ARA’’ butonuna basın. Daha sonra meslek yazan kısmına ‘’ Engelli Bakıcısı’’ yazarak filtreleyiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu