Başvurular

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2020

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2020, iş başvurusu bölümünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2020 ile alakalı detaylara yer verdik.. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2020 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2020


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 35 İİB., siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 8 hukuk, 5 sosyal hizmetler, 10 sosyoloji, 5 psikoloji, 2 klavuzluk ve psikolojik danışmanlık, 5 istatistik, 10 bilgisayar mühendisi mezunu olmak üzere toplam 80 uzman yardımcısı alacak.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSUm 

Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde bulunan hükümler kapsamı içinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel idare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden azami 80 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda gösterilen öğrenim dallarından mezun adaylar içinden sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

GRUP ADI ASİL YEDEK KPSS PUAN

1 İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat yahut İşletme Fakülteleri 35 asil 17 yedek P63 80 Puan

2 Hukuk 8 asil 4 yedek P103 70 puan

3 Sosyal Hizmetler 5 asil 2 yedek P70

4 Psikoloji 5 asil 2 yedek P70

5 Sosyoloji 10 asil 5 yedek P70

6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2 asil 1 yedek P70

7 İstatistik 5 asil 2 yedek P25

8 Bilgisayar Mühendisi 10 asil 5 yedek P5

TOPLAM 80

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartlan taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda gösterilen öğrenim dallarından birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sözlü sınavın yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, .

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla; 6-7 Temmuz 2013 yahut 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre yukarıdaki tabloda fakülte yahut bölümlere göre tespit edilen puan çeşitlerinden İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat yahut İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 70 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul görenler içinden yapılacak puan sıralamasında ilan edilen asil kadronun 4 katı kadar aday içinde bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır],

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istediğimiz belge ve bilaileri vermiş bulunmak.

aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimiaile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi

SINAVA BAŞVURU:

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile;gov.tr) bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulup formun imzalı çıktısının 04/08/2014-18/08/2014 tarihleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yahut posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Posfa ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren açıklama Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda gösterilen belgeleri 21/08/2014-29/08/2014 tarihleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yahut posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

a) TC kimlik numarası beyanı,

b) Diploma, öğrenim belgesi yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut onaylı sureti,

c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısı veya Bakanlıkça onaylı sureti, Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı aracılığıyla onaylanabilecektir. istediğimiz belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından elden teslim alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan rakamının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar Sınav Kurulu aracılığıyla (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUCU:

Sözlü sınav neticesinde, puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) açıklamalacaktır. Yedek listede bulunan adayların hakları, sınav sonuç ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve ardındanki sınavlar için müktesep hak yahut herhanai bir öncelik teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR:

Alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde yahut başvurunun olmaması durucunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar içinde sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı yahut pasaport) bulunduracaklardır.

Asil listede bulunanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde süresi içinde vazifeye başlamayan adaylar için sınav sonuçlan kazanılmış nak sayılmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilinmesi üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler içinde bulunanlardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

İlan olunur.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu