Başvurular

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021, iş başvurusu bölümünde Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı detaylara yer verdik.. Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden Yapılan Açıklamada 657 S.K. 4/B statüsünde 11 anlaşmali sağlık personeli alınacaktır dendi!

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ikaznca, giderleri özel bütçeden  karşılanmak  suretiyle  Üniversitemiz  Diş  Hekimliği  Fakültesinde  istihdam  edilmek üzere,  ön  lisans  ve  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet anlaşmali personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
4)  657  sayılı  Kanun’un  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   akıl   hastalığı   ile   gece   nöbeti   tutmasına   ve   vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri  puana  sahip  olması  gerekmekte  olup  diğer  pozisyonlar  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
6)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  Emeklilik  yahut  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
7)  Başvuracak  adaylardan  657  sayılı  Devlet  Memuru  Kanunu’nun  4/B  maddesine  göre kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar’da “Bu  biçimde  istihdam  edilenler,  hizmet  anlaşmasi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  sebebiyle kurumlarınca  anlaşmalerinin  feshedilmesi  yahut  anlaşma  dönemi  içinden  Bakanlar  Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana   1(bir)   yıl   geçmedikçe   kurumların   anlaşmali   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler.”  hükmü  gereğince  başvuramazlar.  Bu  hükme  uygun  olmayanlar  atanmaya  hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
9)   Başvuracak   adayların   başvurduğu   nitelik   kodunun   karşısında   yer   alan   aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1)  Yukarıda  gösterilen  pozisyonlara  başvuruda  bulunacak  adayların  https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz
olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme orijinal formatında yüklenmelidir. Bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih ettiği pozisyon için tespit edilen KPSS puan türü ve yılı ile KPSS belgesinin uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4)  Adli  Sicil  Kaydı  belgesi  e-Devlet  Kapısı  üzerinden  resmi  kurum-devlet  memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
5) Mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
Mezun  olunan  bölüm/programın  başvurulan  pozisyona  uygun  olmaması  durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6)    Başvurusu    onaylanan    adayların    e-posta    adresine    “Başvuru    onay    işleminiz tamamlanmıştır”    iletisi    gönderilecek    olup    aksi    durumda    başvurusu    değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7) İlanda bulunan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8)  Başvuru  işlemleri  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  bu yana  15  (on  beş) gün içinde yapılabilecektir.
9)  Online  başvurular  dışında  şahsen,  posta  ve e-posta yolu ile yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.
10)  Online  Başvuru  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  ya  da  beyanda olduğu   yahut  eksik   evrak   verdiği   sonradan  tespit  edilenler   ile  istediğimiz  belgeleri  ibraz etmeyenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacak,  anlaşmaleri  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek, ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1)  Başvuru  sonunda  yazılı  ve/yahut  sözlü  sınav  yapılmayacaktır.  Lisans  mezunları  için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93)  puan  sıralaması  esas  alınarak  anlaşma  yapmaya  hak  kazananların  isim  listesi  ve  istenen gerekli  belgeler  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  http://personel.akdeniz.edu.tr/  web adresinden  ilan  edilecektir.  Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  bulunacağından  alakalılere  bunun bunun yanında  tebligat yapılmayacaktır.
2)  Değerlendirmeler  KPSS  puan  sıralamasına  göre  yapılacak  olup  adayların  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)  Asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların  başvuru  yapmadığı  yahut  adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4)  Yedek  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adaylar  asil  adayların  taşıdığı  şartları  yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunan adaylar ile ilgili yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  atanmaya  hak  kazanan  ve  http://personel.akdeniz.edu.tr/  web  adresinde  ilan  edilen adayın vazifeye başlatılabilmesi için sonuçların ilanından bu yana en geç 15 (on beş) gün içinde Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlanen Duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu