Başvurular

Altınova Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022

Altınova Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Altınova Belediyesi Memur Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Altınova Belediyesi Memur Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Altınova Belediyesi Memur Alımı Yapıyor

Yalova ilimizde bulunan Altınova Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Altınova Belediyesi memur alımı ilanı kapsamı içinde zabıta memuru, temizlik görevlisi, memur alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 5 Kasım 2018 ile 8 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Altınova Belediyesi Memur Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri

Altınova Belediyesi Memur Alımı İlanı 2018

Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen boş Zabıta Memuru, Temizlik Hizmetlisi ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta Memuru kadrosu için, A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Zabıta Memuru kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.
Sıra

No

Alınacak

Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1 Zabıta

Memuru

G.İ.H 10 1 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP93 2016 KPSS den En az

70 Puan almak

2 Temizlik

Hizmetlisi

Y.H.S 10 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak Erkek/Kadın KPSSP94 2016 KPSS den En az

55 Puan almak

3 Memur G.İ.H 10 1 Meslek Liselerinin Büro Yönetimi yahut Kooperatifçilik bölümü mezunu olmak Erkek/Kadın KPSSP94 2016 KPSS den En az

55 Puan almak

4 Memur G.İ.H 10 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri yahut Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü mezunu olmak Erkek/Kadın KPSSP3 2018 KPPS den En az

55 Puan

5 Memur G.İ.H 10 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İktisat yahut İşletme bölümü mezunu olmak Erkek/Kadın KPSSP3 2018 KPSS den En az

55 Puan

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden www.altinova.bel.tr temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 9. Zabıta memuru unvanı kadrosu için A2 sınıfı sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 05/11/2018 den 08/11/2018 günü saat 17.00′ a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde), müracaatlarını yapabilirler. YALOVA – Altınova Belediyesi adresindeki Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Zabıta memuru kadrosu için başvurular şahsen yapılacaktır. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve açıklamada gösterilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 12/11/2018 tarihinde belediyemiz www.altinova.bel.tr adresinden ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Sınav Altınova Belediyesi Hizmet Binasında gösterilen kadrolar için 19/11/2018 Pazartesi günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/3

Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri

Sınavda değerlendirme Zabıta Memuru, Temizlik Hizmetlisi ve Memur kadroları için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin www.altinova.bel.tr adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Altınova Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren diğer tüm ilanlara Altınova Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ALTINOVA BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, altınova belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan altınova belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu