Başvurular

Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022

Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Arnavutköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

İstanbul ilimizde bulunan Arnavutköy Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Arnavutköy Belediyesi ilan kapsamı içinde 40 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 3 Aralık 2018 ile 7 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın, Yeri Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bulunan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Arnavutköy Belediye Başkanlığı boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Sıra Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyet KPSS

Puan

Türü

Kpss

Puanı

1 Zabıta

Memuru

G.İ.H 10 15 Lise, Meslek Lisesi yahut Dengi Okul Mezunu Olmak. Kadın / Erkek P94 En Az 60

Puan

2 Zabıta

Memuru

G.İ.H 10 10 Ön lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangi bir programından mezunu olmak Kadın / Erkek P93 En Az 60

Puan

3 Zabıta

Memuru

G.İ.H 9 5 Çevre Koruma ve Kontrol / Harita ve Kadastro/ İnşaat Teknolojisi Yapı Denetimi /Elektrik/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı/Elektronik Teknolojisi Ön lisans programlarının birinden mezunu olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60

Puan

4 Zabıta

Memuru

G.İ.H 9 1 Kamu Yönetimi yahut Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi / Yerel Yönetimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En Az 60

Puan

5 Zabıta

Memuru

G.İ.H 8 9 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezunu olmak Kadın / Erkek P3 En Az 60

Puan

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuz İnternet sitesinden (www.arnavutkoy.bel.tr) temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 içinde) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19.12.2018 tarihinde belediyemiz İnternet sitesinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın, Yeri Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 27.12.2018 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere; Arnavutköy Belediye Başkanlığı Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Personel Alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları

ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. Sınav başvuru formunda veya atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili alakalı makamlara suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler belediyemiz İnternet adresinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede bulunanlara yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Bu makalemizde Arnavutköy Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan zabıta memuru alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Arnavutköy Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, arnavutköy belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan arnavutköy belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu