Başvurular

Bakanlık Duyurdu! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanına İlişkin Sınav Duyurusu Yayımlandı!

Bakanlık Duyurdu! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanına İlişkin Sınav Duyurusu Yayımlandı!, iş başvuruları bölümünde Bakanlık Duyurdu! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanına İlişkin Sınav Duyurusu Yayımlandı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Bakanlık Duyurdu! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanına İlişkin Sınav Duyurusu Yayımlandı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Bakanlık Duyurdu! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanına İlişkin Sınav Duyurusu Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı‘na bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 05.11.2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda 40 adet Büro Personeli ve 8 adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 48 adet anlaşmali personel alımı yapıldığını duyuran Bakanlık, sınav ayrıntı kısmına ilişkin bilgileri de ilan üzerinde dile getirdi.

İşte İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün DPB resmi web sitesi üzerinden yayımlamış olduğu o açıklama;

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki

Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 40 (kırk) adet Büro Personeli ve Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 8 (sekiz) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 48 (kırk sekiz) adet anlaşmali personel alımı yapılacaktır.

Ek-1 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

Ek-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde gösterilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Bu ilanın,

Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

3- 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve ardındanki tarihlerde doğanlar)

4- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun

5 (beş) katı adayın içinde bulunmak,

5- Adaylar fakat bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru yalnızca bir ile yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına yahut birden fazla ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B anlaşmali pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri anlaşmali pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B anlaşmali personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B anlaşmali pozisyonda çalışmakta iken anlaşmasi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B anlaşmali personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme zamanını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yahut bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

UNVANI İLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI SOSYAL ÇALIŞMACI ADANA FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK 1 SOSYAL ÇALIŞMACI GAZİANTEP 1 SOSYAL ÇALIŞMACI HATAY 1 SOSYAL ÇALIŞMACI MERSİN 2 SOSYAL ÇALIŞMACI KONYA 1 SOSYAL ÇALIŞMACI ŞANLIURFA 1 SOSYAL ÇALIŞMACI YOZGAT 1 TOPLAM 8 3

2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde bulunan başvuru linki aracılığıyla 07/11/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 15/11/2019 tarihinde saat:18:00’da kapanacak olan müracaat süreleri içinde başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır.

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının olduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru sırasında yalnızca bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir biçimde tamamlayan ve detaylarının doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde noksanlık yahut hata olduğunu fark eden adaylar ise 15 Kasım 2019 tarihi saat: 18:00’a kadar detaylarını yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak mecburiyetindedirler.

6- Başvuruların geçerli olabilmesi için “Bilgilerimi Kaydet” butonuna mutlaka basılarak İş Talep Formu çıktısı alınacaktır. Müracaat tarihi bittikten sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını gösterilen başvuru tarihleri içinde almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk alakalı adaylara aittir.

7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilen ve ilan edilen pozisyon rakamının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/11/2019 tarihinde ilan edilerek açıklamalacaktır.

8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde gösterilen sınav başvuru belgelerini en geç 21/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden yahut posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi yahut ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı açıklamasunda gösterilen zaman zarfında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile alakalı bunun bunun yanında yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- Bu ilanın (Ç) maddesinde gösterilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir yahut bir kaçını bu ilanda gösterilen zaman zarfında teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk alakalı adayların olacaktır. Elektronik posta yahut faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/yahut zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru sırasında aday aracılığıyla elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Diplomanın yahut mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter veya mezun olunan üniversiteden onaylı sureti yahut e-Devlet çıktısı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul gören denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

4) T.C. kimlik numarası beyanı.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak her il için ilan edilen pozisyon rakamının 5 (beş) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak her il için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon rakamının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek açıklamalacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek bunun bunun yanında açıklamalacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup alakalı adaylara bunun bunun yanında yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav komisyonu Giriş (Sözlü) sınav günü sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edecektir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile alakalı açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar tebligat hükmünde olup, alakalı adaylara bunun bunun yanında yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavı 09/12/2019 – 18/12/2019 tarihleri içinde Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir. Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile alakalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitim hayatına ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan meydana gelir. Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan meydana gelir.

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi ve sınavın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük merkez teşkilatında sınav komisyonu oluşturulacaktır. Sınav Komisyonu 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden meydana gelir.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

4/B anlaşmali personel alımı sözlü olarak tek etapta yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi aracılığıyla;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının vazifeye uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel kabiliyeti (10 puan), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik hemen hemensı alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

I) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek açıklamalacaktır. Sınav Komisyonunca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek açıklamalacaktır. Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek açıklamalan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten bu yana 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav komisyonu itirazları 3 (üç) iş günü içinde neticelendiracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan bir araya gelen Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek açıklamalacaktır. Sınav komisyonunca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

J) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1- 2018 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu, 3- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten bu yana, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda gösterilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo yahut kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların atama ve anlaşma imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve anlaşma imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar vazifeye başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

L) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden bu yana bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre tespit edilen yedek adaylar içinden atama yapılarak anlaşma imzalanabilecektir.

M) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir yahut birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve anlaşmaleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar ile ilgili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar ile ilgili alakalı mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlana erişmek için: https://bit.ly/34BNjBn adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu