Başvurular

BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak!

BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak!, iş başvuruları bölümünde BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) , Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden yeni bir açıklama yayımladı. BTK’nin yayımlamış olduğu açıklama, BTK bünyesine personel olarak alınacak vatandaşların sınava tabi tutulması ile alakalı ayrıntı kısmı içeriyor. Sınav ayrıntı kısmını ilan içinde söyleyen BTK, ‘Bilişim Uzman Yardımcısı‘ ünvanı ile personel alımı yapacağını dile getirdi. İşte o ilan:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki etapta yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 120 (yüz yirmi) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir: 

2. Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde bulunan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri yahut bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2019 senesinin Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2018 ve 2019 senesinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda gösterilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar içinde alanlar saygınlığıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama neticesinde;

 Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 yahut KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro rakamının 20 katı,

 Hukuk alanında, KPSSP3 yahut KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro rakamının 20 katı,

 Mühendislik alanında, KPSSP2 yahut KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro rakamının 20 katı aday arasına girmesi gerekmektedir. Adaylar, başvuru sırasında yalnızca bir ili tercih edebileceklerdir. Adayların başvurdukları alanda gösterilen iki KPSS puan türünden yüksek miktarda olana göre sıralama yapılacaktır. Alanlar itibariyle başvuru yaptıkları ilin son sırasındaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların ilk kez kariyer.btk.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların;

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

b) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut kurumca onaylı örneği (edevlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),

c) KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 20 – 29 Kasım 2019 tarihleri içinde mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının olduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istediğimiz belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını yahut kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri yahut asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, alakalı evrakların fotokopileri Kurum aracılığıyla tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

4. Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda bulunan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav; merkez teşkilatı için 21 – 22 Aralık 2019, taşra teşkilatı için 28 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayına girecektır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar içinde en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları saygınlığıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro rakamının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar saygınlığıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara bunun bunun yanında elektronik posta yahut kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler. Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik hemen hemensı alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları saygınlığıyla başarı sırası belirlenir. Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta yahut kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde bulunan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5. Sınav Konuları Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

 Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

 Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

 Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,

 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

 Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Analizi, Temel Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim/Hizmet Planlama ve Yönetimi, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından oluşacaktır.

6. Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı ardından tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Böylelikle Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 

İlana erişmek için : https://bit.ly/2NK84E6 adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu