Başvurular

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilan kapsamı içinde 50 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 26 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamındadır.

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz
 • Diğer Bilgiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bulunan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 •  Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve alakalı puan türünden gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
S.No Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 7 25 -Ekonomi

-İktisat

-İş İdaresi ve İktisat

-İş İdaresi

-İşletme

-Muhasebe-Finansman

-Muhasebe ve Finans Yönetimi

-Pazarlama

-Yönetim ve Organizasyon

-Kamu Yönetimi

-Uluslararası İlişkiler

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İnsan Kaynakları

-Halkla İlişkiler

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak

Kadın/

Erkek

P3 En az 70

puan

2 Zabıta Memuru GİH 10 25 Lise yahut dengi okul mezunu olmak Kadın / Erkek P94 En az 70 puan

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar 16/11/2018-30/11/2018 tarihleri içinde https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Adayların sistemimizde bulunan KPSS Puanı alanını virgülden sonraki kısmı da dahil olacak biçimde doldurmaları gerekmektedir. (Örnek: 92,95268)

 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 •  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf , (Elektronik başvuru formuna fotoğrafını taratan adayların vesikalık fotoğraf getirmelerine gerek bulunmamaktadır.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 içinde) Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 07/12/2018 tarihinde Belediyemiz İnternet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 17/12/2018-21/12/2018 tarihlerinde saat: 09:00’dan başlamak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 A Blok Kat:2 ‘de yapılacaktır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Sözlü sınav; yukarıda gösterilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.Belediyemiz, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilanından bu yana, Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılarak alakalısine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Diğer Bilgiler

Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvuru aşamasında yahut ardından gerçeğe aykırı yahut eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek alakalıler ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde Bursa Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan zabıta memuru alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara Bursa Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ZABITA MEMURU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zabıta memuru hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan zabıta memuru açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu