Başvurular

Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022

Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

İstanbul ilimizde yer almakta olan Çekmeköy Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Çekmeköy Belediyesi ilan kapsamı içinde 30 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar 3 Aralık 2018 ile 7 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapacaklardır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylarda İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sınav Sonuçları
 • Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda açıklanmıştır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alakalı puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
S.

No

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

1 Zabıta

Memuru

G.İ.H. 9 5 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Harita, Harita Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
2 Zabıta

Memuru

G.İ.H. 10 5 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En Az 60 Puan
3 Zabıta

Memuru

G.İ.H. 11 5 Ortaöğretim kurumlarının mesleki yahut teknik bölümlerinden mezun olmak Kadın / Erkek P94 En Az 60 Puan

Başvuru Sırasında Adaylarda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu, (Kurumumuzdan yahut www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma yahut mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesinin İnternet çıktısı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İbraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (yalnızca iş günlerinde saat 09:00-16:30 içinde) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri içinde Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan iş yeri hekimi odasında yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar içinden, Belediyemiz aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama ardından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro rakamının 5 (beş) katı oranında aday (gösterilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018 tarihinde Belediyemizin İnternet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere; Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün sürecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat konuları
 5. Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav Sonuçları

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin İnternet adresinde (www.cekmekov.bel.tr) ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin İnternet adresinde (www.cekmekov.bel.tr) ilan edilecektir

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin İnternet sayfasında ilanından bu yana yedi (7) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi (7) gün içinde neticelendirılarak alakalısine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Sınav başvuru formunda veya atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili alakalı makamlara suç açıklamasunda bulunulur.

Bu makalemizde Çekmeköy Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan zabıta memuru alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Çekmeköy Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, çekmeköy belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan çekmeköy belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu