Başvurular

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 avukat alımı yapıyor 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 avukat alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü 10 avukat alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü 10 avukat alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 avukat alımı yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. EGM personel alımı ilanı kapsamı içinde avukat alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 10 anlaşmali avukat alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 11 Şubat 2019 ile 15 Şubat 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer müracaat ayrıntıları yazımız devamındadır.

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Avukat Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Sözlü ve / yahut Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Konuları
 • Kesin Başarı Listesi
 • Sonuçlara İtiraz İşlemleri
 • Sınavı Kazananların Atanması

Emniyet Genel Müdürlüğü Avukat Alımı İlanı 2019

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içinde değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de açıklanmıştır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve açıklamalar www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. İşlemler, başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar; Başvuru Formunda herhangi bir aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirdikten sonra yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesine 30/6/2014 tarih ve 2014/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen “Emniyet Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamı içinde istihdam edilmek üzere alınacak tam zamanlı avukat unvanlı anlaşmali personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz…” hükmü kapsamı içinde adaylardan merkezi sınav puanı şartı aranmayacaktır. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15/02/2019 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (15/02/ 2001 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (15/02/1984 sonrası doğumlu olanlar),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek),
 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
 • En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
 • Avukatın yahut avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak, i. Sağlık Yönetmeliğinde gösterilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek), j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek),
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/yahut uygulamalı sınava katılmak maksadıyla;

 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık Ruhsatname örneği,

Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir. KPSS Sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. Başvurular 11/02/2019 – 15/02/2019 tarihleri içinde yapılacaktır.

Sözlü ve / yahut Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Konuları

Başvuruda bulunan adaylardan, gösterilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/yahut uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adı ve soyadı detaylarını sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınav adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki kabiliyeti,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme kabiliyeti, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,
 4. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Kesin Başarı Listesi

Kesin başarı listesi, sözlü ve/yahut uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada bulunacaktır. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden bu yana yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim aracılığıyla en fazla on gün içinde yalnızca maddi hata yönünden incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı Kazananların Atanması

Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istediğimiz sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv incelemelerinın olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

ÜÇ YIL SÜRELİ MESLEKİ TECRÜBEYİ İSPATLAYICI BELGELER;

2018 – 7. Dönem Sözleşmeli Avukat alımına başvuracak adayların;

1- Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında yahut anlaşmali olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;

Avukat yahut hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren alakalı kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını Başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

Alınacak İl Birim

Sayı

Top.

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
Cinsiyet KPSS Puan Türü,

Yılı ve Taban Puanı

Öğrenim Durumu ÖZEL ŞARTLAR
ADANA 1
BATMAN 1 1)Avukatlık Ruhsatnamesi
sahibi olmak.
DİYARBAKIR 1 2)Avukatın yahut avukatlık
ELAZIĞ 1 ortaklığındaki avukatların,
disiplin ve adli yönden
ESKİŞEHİR 1 KPSS şartı Hukuk Fakültesi herhangi bir ceza
İSTANBUL 1 10 E/K aranmayacaktır. mezunu olmak. almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan
İZMİR 1 alınacak belge.

3) En az 3 (üç) yıl süreli

MARDİN 1 mesleki tecrübeye sahip
olmak ( staj süresi hariç ).
ŞANLIURFA 1
TRABZON 1

Bu makalemizde EGM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan avukat alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara EGM iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER EGM HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, egm hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan egm açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu