Başvurular

Eynesil Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022

Eynesil Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Eynesil Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Eynesil Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Eynesil Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Giresun ilimizde yer almakta olan Eynesil Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Eynesil Belediyesi ilan kapsamı içinde 8 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 16 Kasım 2018 ile 22 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Eynesil Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Eynesil Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Eynesil Belediyesinin zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları

a. Zabıta memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak KPSSP3 ve KPSSP94 için 2018 yılı, KPSSP93 için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 Zabıta Memuru G.İ.H. 10 3 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 55 Puan
2 Zabıta Memuru G.İ.H. 10 2 Herhangi önlisans programından mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP93 En az 55

Puan

3 Zabıta Memuru G.İ.H 10 3 En az orta öğretim kurumlarından(lise yahut dengi okul)mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP94 En az 55

Puan

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemizin İnternet adresinden www.eynesil.bel.tr temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 16.11.2018 den 22.11.2018 Perşembe günü saat 17.00′ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde), Eynesil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23.11.2018 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Eynesil Belediyesi Meclis Salonunda; zabıta memuru için 28.11.2018 Cuma günü saat:10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanların aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek puandan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu: Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan başarı puanlarını düşük bulduğu ve yeteri bulunmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenleri bir kısmı veya hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenleri sınavları geçersiz sayılır ve bunların atanması yapılamaz. Buna benzer durumları tespit edilenleri atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesini Belediyenin internet adresinde ilanından bu yana 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu aracılığıyla 7 gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Eynesil Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Eynesil Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu