Başvurular

Genelkurmay Başkanlığı ve KKK. Sivil Memur Alımı 2020

Genelkurmay Başkanlığı ve KKK. Sivil Memur Alımı 2020, iş başvurusu bölümünde Genelkurmay Başkanlığı ve KKK. Sivil Memur Alımı 2020 ile alakalı detaylara yer verdik.. Genelkurmay Başkanlığı ve KKK. Sivil Memur Alımı 2020 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Genelkurmay Başkanlığı ve KKK. Sivil Memur Alımı 2020


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı toplam 60 memur alacak. Başvurular 11 Ağustos’ta sona erecek.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi K.K. Personel Temin Merkezi Komutaniığı CEBECİ/ANKARA
İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2344,2323) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
(0312) 411 61 93 (Tebligat ile Hgiii sorular için) (0312) 411 11 18 (Özlük hakları ile alakalı sorular için)
Genel Ağ (İnternet) Adresi www. kkk. tsk. tr/PerTem/ana1. asp
1. GENEL HUSUSLAR 2
2. SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ 2
3. BAŞVURU 3
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Şartları Nelerdir? 3
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 4
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 5
ç. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 5
4. SEÇİM AŞAMALARI 5
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 5
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 5
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 6
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 6
d. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 7
e. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 7
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 8
6. TABLOLAR 11
TABLO-1 KONTENJAN 11
TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ 20

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ışığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1 dedir. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları ışığında değiştirilebilecektir.

c. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular,www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ (internet) adresinden 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri içinde alınacaktır.

ç. Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta, dilekçe yahut diğer biçimde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

ç. Başvurular, ön başvurusu kabul gören adaylardan her unvan için belirlenecek taban puan üzerindekilerin, istediğimiz belgeleri posta yoluyla göndermeleri yahut şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

d. Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “her bir unvan için belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır.

e. Adayların kendilerine hedeflenen gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

f. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

ğ. Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamı içinde; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde uygulamalı sınav ve/yahut mülakata tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

g. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/açıklamalar (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar ile ilgiliki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/yahut cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

ı. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de bulunan unvanların karşısında gösterilen eğitim durumuna göre (Lise, Ön Lisans yahut Lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.) sivil memur kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet

Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kılavuzun alakalı bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile sivil memurluğa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir biçimde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Sivil memur olma süreci;

Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından buluşmaktedir.

İşlemleri sona eren adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

Dosyaların Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı aracılığıyla teslim alınmasını müteakip personelin ataması yapılır ve atama tebligatı adaylara gönderilir. Atama tebligatında gösterilen tarihte atandırıldığı görev yerine katılmak zorundadır.

Onbeş gün içinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

b. Özlük hakları;

Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun bunun yanında TSK bünyesinde görev yapmaları sebebiyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta gösterilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği tertip edilen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.

Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurlara, vazifeye başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun’da gösterilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Şartları Nelerdir?

Sivil memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de gösterilen unvanlar için başvurabilir.

Başvuru Şartları:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde gösterilen genel ve özel şartlara sahip olmak (19 Eylül 2014 tarihi saygınlığıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde önceden çalışmış yahut çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, anlaşmali astsubay, uzman erbaş yahut anlaşmali er olarak anlaşmasi feshedilmiş yahut halen çalışıyor olmamak,

(4) Sevk edilecekleri asker hastanesinden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır),

(5) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve vazifeye başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(6) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (19 Eylül 2014) saygınlığıyla askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

(7) Her bir kadro unvanı için tespit edilen niteliklere sahip olmak,

(8) Ortaöğretim (lise) ve Ön lisans mezunları için 2012; Lisans mezunları için 2014 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

UYARI: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba yahut eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Çevrimiçi ön başvurular, 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri içinde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresi üzerinden yapılacaktır.

(2) Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

(3) 15 Ağustos 2014 tarihinden sonra ön başvurusu kabul gören ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) www. kkk. tsk. tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(4) Başvurusu kabul gören adaylar, 27 Ağustos 2014 tarihine kadar posta yahut şahsen müracaat ile istediğimiz belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.

(5) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan rakamının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde gösterilen tarihte TABLO-2’de gösterilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve tespit edilen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/yahut mülakata) çağrılacaktır.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. metotlarla yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere yanıt verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi etapta olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

ç. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Ön başvurusu kabul gören ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-2’de gösterilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(2) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan rakamının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, TABLO-2’de gösterilen tarihte www. kkk. tsk. tr/PerTem/ana1. asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından buluşmaktedir.

Ön başvurusu kabul gören adaylar, uygulamalı sınav ve/yahut mülakata tabi tutulacaktır (Hangi unvanlar için uygulamalı sınav yapılacağı TABLO-1’de açıklanmıştır.).

Sınavlar neticesinde başarılı olan asil ve yedek adayların sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri başlatılacaktır.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; Mülakatlar ise Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.

(2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır bulunacağı ile tüm adayların mülakat tarihleri TABLO-2’de gösterilen tarihte Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.

(3) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına Ulaşım: Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel aracılığıyla karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği açıklanmıştır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Ön başvuruları kabul gören adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde gösterilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler alakalı kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(4) Uygulamalı Sınav:

(a) Sadece TABLO-1’de gösterilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c) Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

(5) Mülakat (Görüşme):

(a) Bu etapta, görüşme yoluyla adayın konuşma kabiliyeti, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

ç. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav yahut mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile yaşanan sonuca göre yapılacaktır.

Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir.

Yapılan tüm sınavlar neticesinde başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır.

(ç) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan bu yana çağrı yapılabilecektir (Sınavlar boyunca adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

d. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar neticesinde başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile alakalı açıklamalar, TABLO-2’de gösterilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile gösterilen tarihte sağlık raporu işlemlerine ekranlara geleceklardır. Her ne nedenle olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu zaman zarfında (üç iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

(4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Sivil Memur Olur/Olamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden yahut posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

(5) “Sivil Memur Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adaylardan sonuca itiraz etmek isteyenler, en geç 30 (Otuz) gün içinde sevk olmak istediği asker hastanesini söyleyen itiraz dilekçesi ile şahsen yahut posta/kargo yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir.

(6) Başvuruda bulunan adaylar istediğimiz belgeleri tam anlamıyla gönderen/teslim edenler, itiraz için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sona erdirilecek; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu yanıt aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) Sağlık işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

UYARI: Adaylardan hastaneye gönderildikleri tarihten bu yana 90 (Doksan) gün içinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların işlemleri sona erdirilecektır.

(7) Aday bilgilendirme:

(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde bulunan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanan adayların atama tebligatları www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler ile ilgiliki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

(a) Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve ardından doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

(b) Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

(c) Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1 T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2 Adı Adınızı alakalı kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim yahut isimlerinizi yazdığınızda alakalı alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
3 Soyadı Soyadınızı alakalı kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı alakalı kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
4 Kimlik Bilgileri Baba Adı Babanızın adını yahut adlarını alakalı kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5 Anne Adı Annenizin adını yahut adlarını alakalı kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
6 Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına qöre olan doğum tarihinizi qün/ay/yıl olarak alakalı bölümden bularak seçiniz.
7 Doğum Yeri Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, alakalı bölümden bularak seçiniz.
9 Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, alakalı bölümden bularak seçiniz.
S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
10 Cilt Numarası Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan sayıları alakalı bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
11 Aile Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan sayıları alakalı bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
12 Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan sayıları alakalı bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
13 Cinsiyet Cinsiyetinizi söyleyen seçeneği işaretleyiniz.
14 Medeni Hali Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKAR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile alakalı bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile detaylarının doldurulması ile alakalı bölüme geçiniz…
15 Aile Bilgileri Baba ve Anne Mesleği Baba ve annenizin (sağ yahut vefat) mesleğini alakalı bölümden seçiniz.
16 Baba ve Anne Öğrenim Durumu Babanızın (sağ yahut vefat) öğrenim durumunu alakalı bölümden seçiniz.
17 Gazi yahut şehit çocuğu musunuz? Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.
18 İletişim Bilgileri Sürekli İkamet Adresi Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
19 Posta kodu Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
20 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
21 İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
22 E-posta (e-mail) adresi Size en kısa bir sürede ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
23 Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza yahut aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar ile ilgili cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
24 Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa bir sürede ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu altını çizerek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
25 Eğitim Bilgileri Eğitim Durumu (Lise ve Dengi Okul) 2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü alakalı alandan seçiniz.
26 Eğitim Durumu (Ön Lisans ve MYO) 2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü alakalı alandan seçiniz.
27 Eğitim Durumu (Lisans ve Lisans Üstü) 2014 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık yahut daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz l ise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü alakalı alandan seçiniz.
S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
28 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını alakalı bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
29 Yabanci Dil Seviyesi Öğrenim gördüğünüz yahut bildiğiniz yabancı dili ve düzeysini alakalı alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
30 Askerlik Bilgileri Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.
31 Terhis tarihi Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak alakalı bölümden seçilecektir. (Askerlik hizmetinizi yapmadıysanız boş bırakınız)
32 Tercih ettiği Unvan/Unvanlar Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları alakalı bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam anlamıyla uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)
33 Adli sicil kaydı Hakkınızda herhangi bir suçtan adli yahut askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)
34 Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorum İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…

6. TABLOLAR

TABLO-1

SİVİL MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
1 Belge Kopyalama Teknikeri 1 THS 9 KPSSP 93 E / B Ankara Microsoft Word, Excel ve Power Point (2010) programlarından uygulamalı sınav YAPILACAKTIR. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının ; – Bilgisayar Destek Tasarım ve Animasyon, – Bilgisayar Operatörlüğü, – Bilgisayar Programcılığı, – Bilgisayar Teknolojisi, – Elektronik Haberleşme Teknolojisi, – Elektronik Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak.
2 Fizyoterapist 1 SHS 8 KPSSP3 E / B Ankara Branşı İle alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
3 Giriş Kontrol Görevlisi 1 GİHS 10 KPSSP 93 E / B Ankara Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının ; – Güvenlik – Özel Güvenlik ve Koruma, – Savunma ve Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
4 Hizmetli 2 YHS 13 KPSSP94 E / B Ankara (1), İstanbul (1) Yapılmayacaktır. Lise mezunu olmak.
5 Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı) 2 YHS 12-13 KPSSP94 E / B İstanbul(1)(Ba yan) , Ankara (1) (Erkek) Yapılmayacaktır. Lise mezunu yahut Meslek Liselerinin Yaşlı Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.
6 İstatistikçi 1 THS 8 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların ; -İstatistik, -İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
7 Kunduracı 1 YHS 12 KPSSP 94 E / B Ankara Branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Meslek Liselerinin; – Ayakkabı ve Saraciye yahut – Ayakkabı Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak.
8 Memur (1) 2 GİHS 10 KPSSP 93 E / B Ankara (1), İstanbul (1) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olmak.
9 Memur (2) 4 GİHS 10 KPSSP 93 E / B Ankara (1), İstanbul (1), Kayseri (1), Tatvan (1) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Yüksek Okulların; – Muhasebe, – Bilgisayar Destekli Muhasebe, – Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, – Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, – İşletme yahut – İşletmecilik mezunu olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
10 Mühendis (Çevre) 1 THS 8 KPSSP3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
11 Mühendis (Elektrik) 1 THS 8 KPSSP3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Elektrik Mühendisliği, – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
12 Mühendis (Elektronik) 1 THS 8 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların – Elektronik – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
13 Mühendis (Endüstri) 2 THS 8 KPSSP 3 E / B Ankara(1), Kırıkkale (1) Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
14 Mühendis (Makine) 2 THS 8 KPSSP 3 E / B İstanbul(1), Niğde Bor (1) Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. (A sınıfı yahut B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak)
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
15 Mütercim (Arapça) 2 GİHS 9 KPSSP3 E / B Ankara (1), Hatay İskenderun (1) Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları YAPILACAKTIR. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Olmak.
16 Mütercim (İngilizce) 1 GİHS 9 KPSSP3 E / B Ankara Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları YAPILACAKTIR. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – İngiliz Dili ve Edebiyatı, – İngiliz Dili ve Kültürü, – İngilizce Öğretmenliği, – Mütercim – Tercüman (İngilizce) Bölümü Mezunu Olmak.
17 Osmanlıca Bilir Arşiv Uzmanı 1 GİHS 9 KPSSP 3 E / B Ankara “Osmanlıca” okuma, yazma ve tercümesi konularında uygulamalı sınav YAPILACAKTIR. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların Tarih Bölümü Mezunu Olmak.
18 Psikolog 1 SHS 8 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
19 Sosyal Çalışmacı 1 SHS 8 KPSSP3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmacı Bölümü Mezunu Olmak.
20 Tıbbi Sekreter 1 SHS 10 KPSSP 93 E / B Ankara Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.
21 Uzman (1) 1 GİHS 9 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların; – İktisat, – Ekonomi, – İş İdaresi ve İktisat, – – İşletme-Ekonomi, – İşletme-İktisat, – İşletmecilik, – İş İdaresi, – Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, – İşletme, – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yahut – Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
22 Uzman (2) 2 GİHS 9 KPSSP3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Maliye, – Muhasebe, – İktisat, – Ekonomi, – İş İdaresi ve İktisat, – İşletme- Ekonomi, – İşletme-İktisat, – Muhasabe-Finansman, – Muhasebe ve Finansal Yönetim, – Muhasebe Bilgi Sistemleri, – Maliye-Muhasebe yahut – İşletme Bölümü Mezunu Olmak.
23 Uzman (3) 3 GİHS 9 KPSSP3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte yahut 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Uluslararası İlişkiler, – Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, – Küresel ve Uluslararası İlişkiler, – Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu olmak. – İngilizce bilmek. KPDS-YDS Sınavında En Az C (70) Seviyesinde İngilizce Sınav Notu Bulunmak yahut Uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM aracılığıyla KPDS-YDS eşkıymetliği 70 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
24 Uzman (4) 1 GİHS 9 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım yahut – Radyo Tv ve Sinema Bölümü Mezunu Olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
25 Uzman (5) 2 GİHS 9 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak.
26 Uzman (6) 1 GİHS 9 KPSSP 3 E / B Ankara Yapılmayacaktır. Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Moda Giyim Tasarımı, – Moda Tasarımı, – Moda Tasarımı Öğretmenliği, – Moda ve Tasarım, – Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Olmak.
27 Aşçı 2 YHS 10/13 KPSS P 93 KPSS P 94(*) E Kilis (1), İzmir (1) Branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Ön lisans kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine yahut 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık yahut kalfalık belgesine sahip olmak (Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri programlarından / alanlarından herhangi birinden mezun olan adaylardan ustalık kalfalık belgesi ve bonservis aranmayacaktır). * Bu şartları taşıyan personel bulunamadığı taktirde ortaöğretim kurumlarından (lise yahut dengi okul) mezun olup aşçılık bonservisine yahut 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık yahut kalfalık belgesine sahip olmak (Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri programlarından / alanlarından herhangi birinden mezun olan adaylardan ustalık kalfalık belgesi yahut bonservis aranmayacaktır).
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
28 Elektrik Teknisyeni 2 THS 12 KPSSP94 E Şırnak Cizre(1), İstanbul Avrupa (1) Branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Llise yahut dengi okulların ; – Elektrik yahut – Elektrik-elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
29 Hademe 7 YHS 13 KPSSP94 E/B Ankara (4), Balıkesir (3) Yapılmayacaktır. Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise yahut dengi okul) mezun olmak.
30 Mal / Hesap Sorumlusu 2 GİHS 9 KPSSP 3 E Ankara (1), İzmir (1) Microsoft Word, Excel ve Power Point (2010) programlarından uygulamalı sınav YAPILACAKTIR. Fakültelerin; – Ekonomi ve finansman, – İktisat, – İşletme/işletmecilik, – İşletme ekonomisi, – İşletme yönetimi, – Kamu yönetimi, – Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, – Maliye ve maliye muhasebe lisans programından mezun olmak. – MEB’den yahut fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
31 Sıhhi Tesisat Teknisyeni 1 THS 12 KPSSP 94 E İstanbul Avrupa (1) Branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Ortaöğretim kurumlarının (lise yahut dengi okul); – Sıhhi tesisat, – Sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, – Tesisat teknolojisi, – Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), – Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz iç tesisatçılığı), – Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz şebeke tesisatçılığı) alanlarının birinden mezun olmak.
SIRA NO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI KADRO DERECESİ KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
32 Elektronik Teknisyeni 1 THS 12 KPSSP 3 E Kırıkkale (1) Yapılmayacaktır. Llise yahut dengi okulların; – Elektrik yahut – Elektrik – elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
33 Marangoz Teknisyeni 2 THS 12 KPSSP 94 E Ankara (2) Branşı ile alakalı uygulamalı sınav ve/yahut nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. Ortaöğretim kurumlarının (lise yahut dengi okul); – Ağaç işleri, – Mobilya, – Döşemecilik, – Mobilyacılık yahut – Ahşap teknolojisi dekorasyon alanlarının birinden mezun olmak.
34 Zabıt Katibi 6 GHS 10 KPSSP 94 E/B Erzincan (3), Erzurum (1), Diyarbakır (2) Microsoft Word programında dinlediğini yazma ve okuduğunu yazma uygulamalı sınavı YAPILACAKTIR. Adalet yüksekokulu yahut adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak.

NOT: Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları ışığında arttırılabilecektir.

TABLO-2

2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

Sıra Nu. Faaliyet Tarih
1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 (Saat 17.00’a kadar.)
2 Ön başvurusu kabul gören adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 15 Ağustos 2014’den sonra
3 Ön başvurusu kabul gören adayların, istediğimiz belgeleri K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığında bulundurması 27 Ağustos 2014 tarihine kadar
4 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 04 Eylül 2014’den sonra
5 Sınavların icrası (Uygulamalı sınav ve/yahut mülakat) 10 – 19 Eylül 2014
6 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile açıklamalacaktır.) 02 Ekim 2014’den sonra

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra “ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basın.

2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut ön başvuru detaylarınızi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı detaylarınızi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen yahut bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” isteklerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru kılavuzu için tıklayın.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu