Başvurular

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alıyor 2022

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamı içinde hemşire, sağlık teknikeri alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ile diğer müracaat ayrıntıları yazımız devamındadır.

 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2019

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlarda anlaşmali personel alınacaktır.

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİTELİK

KODU

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 55 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden 4 yıllık Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
002 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) 1 Anestezi yahut Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
003 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri) 2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
004 Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 3 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
005 Sağlık Teknikeri (Perfüzyonist) 1 Pefüzyon teknikleri önlisans programından mezun olmak.
006 Sağlık Teknikeri (EMG+EEG) 1 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar ile ilgili gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)
 • Herhangi bir Kurumda (657/4-B) anlaşmali olarak istihdam edilenlerden; hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde (Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç) anlaşmayi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden bu yana en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Adaylar tabloda bulunan pozisyonlardan yalnızca birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istediğimiz belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içinde www.mku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre anlaşmali personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle yahut güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla anlaşma yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerle anlaşma yapılmış olsa dahi anlaşmaleri feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)
 3. Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi yahut e-devlet çıktısı)
 4. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)

Bu makalemizde Mustafa Kemal Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu