Başvurular

İMMİB 22 personel alımı yapıyor 2022

İMMİB 22 personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde İMMİB 22 personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İMMİB 22 personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İMMİB 22 personel alımı yapıyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri veya bilinen kısa adı ile İMMİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İMMİB personel alımı ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı ve idari memur alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde 22 personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 1 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • İMMİB Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sözlü Sınav

İMMİB Personel Alımı İlanı 2019

Aşağıda bulunan tabloda gösterildiği biçimde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur kadroları için aşağıda gösterilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 22 (Yirmiiki) personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş yahut bu görevden muaf olmak.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1’de gösterilen bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak yahut dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de gösterilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakülte yada 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tablo 1’de gösterilen bölümlerinden mezun olmak ,
 • 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 • Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;
 • TİM ve Birliklerde yahut önceden çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde gösterilen nedenlerle anlaşmasi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/yahut Tablo 1’de gösterilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM aracılığıyla 2016-2017-2018 senelerında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/yahut e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak yahut dil yeterliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan yahut düzey değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul gören ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
 • Uzman Yardımcılığı kadrosu için 2017 ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de gösterilen puan çeşitlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) 2017 yahut 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1’de gösterilen puan çeşitlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak,
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN
TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ BAŞVURU KODU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 YIL KPSSP3 4 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 1
Mühendislik Fakültesi 4 YIL KPSSP3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 2
Mimarlık 4 YIL KPSSP1 1 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 3
İktisat-İşletme-Maliye 4 YIL KPSSP18 2 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 4
Endüstri Mühendisliği -İstatistik 4 YIL KPSSP2 1 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İşletme 4 YIL KPSSP34 1 Uzman Yardımcısı İngilizce UZM 6
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 YIL KPSSP3 9 İdari Memur IDR 1
Dış Ticaret 2 YIL KPSSP93 3 İdari Memur IDR 2
TOPLAM

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar içinden, her bir unvan için, açıklamada gösterilen eleme sınavında, alakalı puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, alakalı unvan için 10 adaydan az olmamak üzere gösterilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların rakamının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığıyla açılmış olan ve başvuru yahut değerlendirme süreci devam eden sınavlardan yalnızca birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM yahut Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması yahut Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
 • Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,
 • Güncel Özgeçmiş (CV)
 • Adli Sicil Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular 4 üncü maddede gösterilen, sınavdan önce istediğimiz belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 01 Şubat 2019 tarihi saat 18.00’e kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde yalnızca 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden açıklamalacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme kabiliyeti, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil detaylarının ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla hemen hemen en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

ADRES TELEFON
İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

0(212) 454 00 00

Bu makalemizde İMMİB aracılığıyla yapılacak olan 22 personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara İMMİB iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu