Başvurular

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımı 2022

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımı 2022, iş başvuru bölümüzde İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Kurum ilan kapsamı içinde 13 uzman yardımcısı istihdam edecektir. Adaylar ilana 14 Ocak 2019 ile 1 Şubat 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden  Yapılacak?
 • Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?
 • Sözlü Sınav ve Değerlendirilmesi
 • Diğer Bilgiler

İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Haklan ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9 uncu derece kadrolara aşağıda gösterilen öğrenim dallarında ve sayılarda “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda gösterilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • 2017 yahut 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda gösterilen puan türleri itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve ardından doğumlu) olmak.
Gruplar Öğrenim Dalı Alınacak Uzman Yardımcısı Sayısı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türleri
1. Grup Hukuk 6 120 KPSSP-4
2. Grup Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme 7 140 KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-38 (Üç puan türünden en yüksek miktarda olanı sıralamaveyahil edilecektir.)

Başvurular Nasıl ve Nereden  Yapılacak?

Giriş Sınavı başvuruları, 14/01/2019 – 01/02/2019 tarihleri içinde www.aybu.edu.tr/ hukuk internet adresinde bulunan elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Elektronik Başvuru Formunun çıktısı ıslak olarak imza edilip; diploma, KPSS sonuç belgesi ve 4 adet vesikalık fotoğraf eklenerek, son başvuru tarihi olan 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Yüksel Cad. No: 23 Kızılay-ÇANKAYA/ANKARA iletişim adresine elden yahut posta/kargo yoluyla teslim edilecektir. Posta/kargodan kaynaklanan gecikmelerden Kurum mesul tutulamayacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 15/02/2019 tarihinde www.tihek.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara başkaca bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınav başvurularını 18/02/2019 gününden başlayıp 22/02/2019 günü mesai bitimine kadar; sınav giriş ücreti olan 60 TL (altmış Türk Lirası)’yi Üniversitenin HALKBANK Merkez Şubesi IBAN:TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı hesaba yatırdıklarına dair dekontla birlikte www.aybu.edu.tr/hukuk adresi üzerinden online olarak yapacaklardır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, gösterilen tarihlerde sınav fiyatını yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

Yazılı sınav, 03.03.2019 Pazar günü saat 10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA)adresinde yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 01.03.2019 gününe kadar www.aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı) ile girebilecek olup, bunun bunun yanında bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan yahut sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan yahut sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

1. Grup için;

 • Genel Kültür (% 10),
 • Genel Yetenek (% 10),
 • Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Mevzuat ve Uygulamalar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve diğer düzenlemeler (% 30)
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı, İdare-İdari Yargı (% 50).

2. Grup için;

 • Genel Kültür (% 10),
 • Genel Yetenek (% 10),
 • Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Mevzuat ve Uygulamalar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve Diğer Düzenlemeler (% 30)
 • Makro-Mikro İktisat, Siyaset Bilimi, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Personel Yönetimi, Türk Siyasi Tarihi (% 50)

Sözlü Sınav ve Değerlendirilmesi

1- Sözlü sınav:

Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aracılığıyla yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan gruplar saygınlığıyla en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro rakamının dört katı kadar aday çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Yukarıda gösterilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) İnsan haklarına hassaslığı, birikimi ve tecrübesi,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu aracılığıyla (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla alakalı herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü giriş sınav sonucu, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır.

2- Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

a) Giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek miktarda olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek miktarda olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro rakamının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Sınav neticesinde gruplar itibariyle gösterilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

d) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu aracılığıyla tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Başkan aracılığıyla onaylandıktan sonra Kurumun resmi internet sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir.

e) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Diğer Bilgiler

Adayların başvuruda dile getirdikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü sınav, atama ve vazifeye başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının olduğu, gerçeğe aykırı beyanda olduğu ve/yahut ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/yahut ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler ile ilgili derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Böylelikle Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Adres : Yüksel Cad. No: 23 Kızılay-Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 422 78 83 Faks: 0 312 422 78 99

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Adres : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sokak Keçiören/ANKARA

Tel: 0 312 906 21 02 Faks: 0 312 906 26 69 11199/1-1


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan uzman yardımcısı alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu