Başvurular

İSKİ 461 personel alımı yapıyor 2022

İSKİ 461 personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde İSKİ 461 personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İSKİ 461 personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İSKİ 461 personel alımı yapıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veya bilinen kısa adı ile İSKİ yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İSKİ ilan kapsamı içinde mühendis, şehir plancısı, kütüphaneci, mimar, istatistikçi, kimyager, peyzaj mimarı, grafiker, restoratör, psikolog, biyolog, hemşire, tercüman, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 461 personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 3 Aralık 2018 ile 10 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • İSKİ Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

İSKİ Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile alakalı bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile alakalı bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
 • 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgül Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan cıı az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
 • 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği Cinsiyeti KPSS

Yılı

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

Diğer Nitelikler
1 Mühendis TH 5 9 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve F n f orm atik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Biliıni ve Mühendisliği,

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın /

Erkek

2018 P3 En az 70 puan
2 Mühendis TII 5 7 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan
3 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile alakalı bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

4 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile alakalı bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az düzeysinde puan alınış olmak.

3 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği İisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan
6 Mühendis TH 5 2 Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 Fn az 70 puan
7 Mühendis TH 5 9 Lilektrik

Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 Fn az 70 puan
8 Mühendis TH 5 8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elcktrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
9 Mühendis TII 5 5 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
10 Mühendis TH 5 14 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği yahut Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P3 En az 70 puan
11 Mühendis TH 5 38 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
12 Mühendis TH 5 2 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın i Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

13 Mühendis TH 5 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

14 Mühendis TH 5 3 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
15 Mühendis TH 5 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
16 Mühendis TH 5 7 Makine

Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
17 Mühendis TH 5 3 Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
18 Mühendis TH 5 3 Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
19 Mühendis TH 5 2 Enerji Mühendisliği yahut Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
20 Mühendis TH 5 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
21 Şehir

Plancısı

TH 5 3 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
22 Kütüphaneci TH 6 4 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
23 Kütüphaneci TH 6 1 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
24 Mimar TH 5 3 Mimarlık lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
25 İstatistikçi TH 6 2 İstatistik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
26 Kimyager TH 5 4 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
27 Kimyager TH 5 1 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.
28 Peyzaj

Mimarı

TH 6 1 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
29 Grafıker TH 6 1 Grafik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
30 Restoratör TH 6 2 Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
31 Psikolog SH 5 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32 Biyolog SH 6 3 Biyoloji lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
33 Hemşire SH 6 2 Hemşirelik yahut Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
34 Tercüman GİH 6 2 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
35 Tercüman GİH 6 1 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
36 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 3 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
37 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 15 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 2 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

39 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 25 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik yahut Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 5 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik yahut Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

41 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 25 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 5 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

43 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 18 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az C düzeysinde puan almış olmak.

45 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Adalet Önlisans Programından yahut Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 10 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 30 Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50 Tekniker TH 7 2 Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon

Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
51 Tekniker TH 6 3 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

Programcılığa İnternet), Bilgisayar

Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
52 Tekniker TH 6 12 Elektrik önlisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
53 Tekniker TH 7 12 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P93 En az 70 puan
54 Tekniker TH 7 35 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton

Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
55 Tekniker TH 7 6 Kimya yahut Kimya Teknolojisi

önlisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
56 Tekniker TH 7 10 Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
57 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından yahut Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
58 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının H ar i ta-T apu- Kadastro Alanı ve Dalları yahut Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P94 En az 70 puan
59 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
60 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
61 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
62 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018-10/12/2018 tarihleri içinde https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecektir.

Başvuru formu gerçeğe uygun olarak doldurulacak olup başvuru bilgileri yanlış veya eksik olan adaylar kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri içinde https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar içinden T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Adaylar httDs://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri içinde (yalnızca iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri içinde) ulaştıracaklardır.

 • Nüfus cüzdanı yahut fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyel Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin İnternet çıktısı,
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
 • Bilgisayar işletmeni kadroları için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne transkript belgesi,
 • Özel Şartlarda gösterilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı yahut fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
 • Özel Şartlarda gösterilen kadrolar için YDS veya eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin İnternet çıktısı,
 • Özel Şartlarda gösterilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı yahut fotokopisi,
 • Adaylar aracılığıyla teslim edilen evraklar sınav komisyonumuz aracılığıyla incelenecek olup başvuru şartlarım karşılayan adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hllps://basvuru.iski.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebileceklerdir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 07/01/2019 – 08/02/2019 tarihleri içinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve kabiliyetlerini ölçecek biçimde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat

konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Sözlü sınav; yukarıda gösterilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında!https://www.iski.gov.tr) ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılarak alakalısine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Diğer Bilgiler

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (https://www,iski.gov.tr) bunun bunun yanında bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında yahut ardından gerçeğe aykırı yahut eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek alakalıler ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde İSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara İSKİ iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu