Başvurular

İŞKUR 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

İŞKUR 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde İŞKUR 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İŞKUR 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İŞKUR 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapıyor

Türkiye İş Kurumu veya bilinen kısa adı ile İŞKUR, yayınlamış olduğu iş ilanı ile istihdam uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İŞKUR ilan kapsamı içinde 35 istihdam uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 7 Ocak 2019 ile 18 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Giriş Sınavı Şekli ve Konulan
 • Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz
 • iletişim Bilgileri

İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda gösterilen bölümlerden ve KPSS puan çeşitlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınav Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi – 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri içinde

Sınav Yeri : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

Başvuru Şartları Nelerdir?

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657 sayılı Oevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde gösterilen genel şartları taşımak,
 • Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve ardından doğanlar)
 • Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, iktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 2017 yahut 2018 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle alakalı yukarıda tespit edilen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda tespit edilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro rakamının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayına girecektır. Birden fazla bölüm mezuniyeti olan adaylar yalnızca bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

Bölüm Sayı (Kontenjan) KPSS Puan Türü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri 10 KPSSP 40
İktisat 10 KPSSP 15
Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6 KPSSP 30
Maliye 4 KPSSP 20
Endüstri Mühendisliği 5 KPSSP 2
Toplam 35

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dahil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden Online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacak ve sırıav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınava katılabileceği açıklamalmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Giriş Sınavı Şekli ve Konulan

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;

 • Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında gösterilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
 • Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme kabiliyeti,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş olması şarttır. Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu açıklamada gösterilen kadro sayısı kadar asıl, kadro rakamının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenir.

Sınav sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle alakalılere açıklamalur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir. Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içinde Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler, itirazlar, Sınav Kurulu aracılığıyla incelenir ve itiraz zamanının bitimini takip eden en geç yedi gün içinde karara bağlanarak, sonuç alakalıye yazılı olarak bildirilir.

Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

Giriş sınavını kazananlar içinden asıl listede bulunanlardan başlamak üzere ilan metninde gösterilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır. Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz aracılığıyla bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

 1. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),
 2. Mal bildirimi,
 3. Dört adet vesikalık fotoğraf.

Bildirilen zaman zarfında geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Böylelikle atama yapılmayan kadrolara yahut ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır. Yapılacak sınav neticesinde, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, yalnızca başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir.

Diğer Hususlar

Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, istihdam Uzmanlığına atanması ve istihdam Uzmanları ile istihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Böylelikle Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

iletişim Bilgileri

Adres : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

internet adresi : www.iskur.gov.tr E-posta : [email protected]

Bu makalemizde İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan istihdam uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara İŞKUR iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER İŞKUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işkur hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işkur açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu