Başvurular

İznik Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı 2022

İznik Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde İznik Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İznik Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İznik Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı

Bursa ilimizde yer almakta olan İznik Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İznik Belediyesi personel alımı ilanı kapsamı içinde mühendis alımı yapacaktır. Adayların inşaat mühendisliği lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. İlan kapsamı içinde 8 mühendis istihdam edilecek olup adaylar ilana 29 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • İznik Belediyesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul görenlerin ilanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

İznik Belediyesi Personel Alımı İlanı 2018

Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadroya açıktan atama yoluyla mühendis alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş (1) mühendis kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen boş Mühendis kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen mühendis kadro unvanı için son kez mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSSP3 puan türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve gösterilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bakanlık onaylı (en az C sınıfı) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Belgesi sahibi olmak.
Sıra

No

Alınacak

Kadro Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü

KPSS Puanı
1 Mühendis T.H 8 1 İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP3 2018 KPSS den En az 85 Puan almak

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu (Kurumumuzdan veya www.iznik.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Bakanlık onaylı (en az C sınıfı) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Belgesinin aslı yahut noter onaylı
 • örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 29/11/2018 den 03/12/2018 günü saat 17.00′ a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde), müracaatlarını yapabilirler. BURSA – İznik Belediyesi adresindeki İznik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır, Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve açıklamada gösterilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul görenlerin ilanı

Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 06/12/2018 tarihinde belediyemiz www.iznik.bel.tr adresinden ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Sınav İznik Belediyesi Hizmet Binasında gösterilen kadro için 10/12/2018 pazartesi günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Sınavda değerlendirme Mühendis kadrosu için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin www.iznik.bel.tr adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir. Bu makalemizde İznik Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara İznik Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu