Başvurular

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, iş başvuruları bölümünde Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kafkas Üniversitesi rektörlüğü aracılığıyla yapılan açıklamaya göre Sağlık Araştırma ve Merkez Müdürlüğüne anlaşmali personel alımı yapılacak. Alınacak anlaşmali personel sayısı 92 kişilik bir kontenjan açıklaması bulunmaktadır. Kars şehrinde bulunan Kafkas Üniversitesinde çalışmak isteyen adaylar bu ilde ikamet etmekte yahut ikamet edebilecek olmalıdırlar. Bu iş ilanı resmi gazetede 27.10.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Kafkas Üniversitesi ile ilgili Kısa olarak Bilgi

Kafkas Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla Kars’ta kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Kafkas Üniversitesi’nde 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuvar bulunmaktadır.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İş İlanı

Üniversitemiz  Rektörlüğü  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü  maddesinin B  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına   ekli   “Sözleşmeli  Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin  Esasların  Ek   2.Maddesinin  (b) fıkrasına göre aşağıda gösterilen unvanlarda 2018 ve 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları
esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen pozisyonlara anlaşmali personel alınacaktır.

UNVANI KADRO İLAN KODU ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire* 01 22 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.
Hemşire* 02 35 Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.
Ebe 03 13 Ebelik Lisans Mezunu olmak.
Ebe 04 4 Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.
Eczacı** 05 3 Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.
Röntgen Teknisyeni 06 4 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri (Radyoloji) Programı önlisans mezunu olmak.
Röntgen Teknisyeni*** 07 4 Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden mezun olmak.
Laborant **** 08 4 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri yahut Tıbbi Laboratuvar yahut Sağlık
Laboratuvar önlisans mezunu olmak.
Psikolog 09 1 Psikoloji lisans mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli
(Paramedik)
10 2 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı önlisans mezunu olmak.
TOPLAM 92

*Hemşirelik   Bölümüne   eşdeğer   diğer   bölüm   mezunları,   hemşire   unvanına   başvuru yapamaz.
**Eczacı   unvanına   başvuran   adayların   ibraz   ettiği   diploma   yahut   geçici   mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti yahut kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak   zorunludur.    Aksi    takdirde    başvurusu    değerlendirmeye    alınmayacaktır.   Eczacı pozisyonuna  başvuracak   adaylardan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar ikaznca  KPSS puanı  şartı  aranmamaktadır.  Aday  rakamının  pozisyon  sayısından  fazla  olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, bunun bunun yanında açıklamalacaktır.
***Kamu hastanelerinde en az bir yıl alakalı bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
****Kamu hastanelerinde en az bir yıl alakalı bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle alakalı koşullar ile 657 sayılı   Devlet  Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda gösterilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.  Taksirli  Suçlar  hariç  olmak  üzere;  affa  yahut  zaman  aşımına  uğramış  yahut  para cezasına  çevrilmiş  yahut  ertelenmiş,  hükümlülüklerine  ilişkin  kayıtları  adli  sicilden  çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak,
5.  657  sayılı  Kanununun  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  ve  akıl  hastalığı  yahut  vücut  sakatlığı  ile  engeli bulunmamak,
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B-657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  anlaşmali  olarak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi  yahut  anlaşma  dönemi  içinde  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  tespit edilen  istisnalar hariç  anlaşmayi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  bu yana  bir  yıl  geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C-Daha önceden kurumumuzda  çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için   2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu
hariç)
e)   Başvuru   yapacak   adayların  son   1   yılda   (istifa   tarihinden  bu yana)  herhangi   bir kurumda anlaşmali personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
E-KPSS puan sıralamasıyla  atanmaya  hak kazanıp vazifeye  başlatılacak olanlar,  istihdam edilecekleri  birimlerde  aynı  sınıftaki  diğer  personelin  tabi  olduğu  çalışma  saat  ve  usulüne  tabi olarak çalışacaklardır.
F-Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar  yahut  eksik  evrak  verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz  sayılacak, anlaşmasi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.
G-Eczacı  pozisyonuna  müracaat  eden  adayların  6197  sayılı  Eczacılar  ve  Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde gösterilen şartları taşıması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR
a) 2018 yılı ve 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
b)  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesinin “bu  biçimde  istihdam  edilenler,  hizmet  anlaşmasi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  tespit edilen  istisnalar  hariç  anlaşmayi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların   anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
c) Aranılan nitelikler bölümünde gösterilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
d)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  yahut  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
e)   Başvuru   yapacak   adayların  son   1   yılda   (istifa   tarihinden  bu yana)  herhangi   bir kurumda anlaşmali personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
*Adaylar  ilk kez  Üniversitemiz  web  sayfasında  (http://www.kafkas.edu.tr)  yer  alan “Kafkas  Üniversitesi  Rektörlüğü  657/4-b  (Sözleşmeli  Personel)  Alımı   Başvuru  Sisteminden başvurularını   yapacaklardır.   Başvuru   için   istenen   belgeleri   sistem   üzerinden   online   olarak yükleyeceklerdir.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:
1- 1 adet fotoğraf (jpeg, jpg, png) formatında
2- 2018 yahut 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. (pdf formatında)
3- Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)
4- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi (pdf formatında)
5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)
6- Röntgen Teknisyeni ve Laborant Bölümüne başvuran bireylerden istenen evraklar (alakalı kısıma yüklenecektir. (pdf formatında)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15’inci günü saat 17.00’e kadar  Üniversitemiz  web  sayfasından  (http://www.kafkas.edu.tr)  657  /4-  b  (Sözleşmeli  Personel) Alımı  Başvuru Sisteminden  başvurularını  online olarak  yapacaklardır.  Şahsen ve posta  yolu ile yapılan   başvurular   kabul   edilmeyecektir.   Yanlış/eksik   belge   yükleme,   farklı      mezuniyete başvurma, yanlış  ilana başvurma ve  benzeri başvurularında sorumluluk adaylara  aittir. Süresinde yapılamayan yahut sistemde  meydana  gelen  gecikmeler sebebiyle geç  yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar  yalnızca  tek  bir  unvan  için  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvana  başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar  Sözleşmeli  Personel  Alımı  Başvuru  Sistemindeki  Başvuru  Sorgula  butonundan başvurularının durumunu takip edebilirler. Takibin sağlıklı yapılabilmesi için adayların  e- posta adreslerini doğru beyan etmesi son derece mühimdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler   KPSS   puan   sıralamasıyla   yapılacak   olup,   KPSS   puanlarının   eşit olması durumunda  önce  mezuniyet  diploma  notu  yüksek  olan,  aynı  olması  halinde  diploma tarihi itibariyle  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da  aynı  olması  halinde  doğum  tarihi  önce olan   adaya  öncelik  tanınır.  Asil  adaylardan  başvuru  olmadığı  takdirde  yahut  aranan  şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı  www.kafkas.edu.tr   adresinden   ilan   edilecektir.   Bu   ilan   atanmaya   hak   kazanan adaylar  için tebliğ mahiyetinde olup, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bu iş ilanı ilan.gov.tr sitesinden alıntıdır. Resmi siteye gitmek için tıklayınız; Kafkas Üniversitesi Personel Alımı İş Başvurusu

Paylaş
Tweetle
Paylaş
Pin1
1 Paylaşımlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu