Başvurular

Karayolları Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor 2022

Karayolları Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Karayolları Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Karayolları Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. KGM personel alımı ilanı kapsamı içinde mühendis alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, şehir plancısı, makine mühendisi alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 10 Aralık 2018 ile 19 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı İlanı 2018

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri ikaznca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre aşağıda teşkilatı (görev yeri), unvanı, sayısı, genel ve özel şartları gösterilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

  • Başvuru Tarihi : 10/12/2018 – 19/12/2018
  • Sözlü Sınav Tarihi : 15/01/2019 – 22/01/2019

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde (www.kgm.gov.tr) bulunan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir. Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday aracılığıyla gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması olabilecek değildir. Posta ile yahut diğer biçimde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda gösterilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro rakamının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz İnternet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklamalacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla alakalı olarak mesleği içerisinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade kabiliyeti, liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kabiliyeti ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday rakamının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden bu yana en geç on beş iş günü içinde Genel Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde ilan edilecek olup, bunun bunun yanında adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden bu yana (7) iş günü içinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir. Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz merkezi ile bunlara bağlı iş yerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı iş yerlerini kurumsal İnternet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler. Sınavı kazanan adayların atamaları, istediğimiz belgelerin son teslim tarihini müteakip güvenlik soruşturmalarının neticelendirılmasından bu yana takip eden otuz gün içinde yapılacak olup, bunun bunun yanında alakalılere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı olabilecek olan mücbir nedenler dışında, belgelerini teslim etmeyen yahut ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayan adayların belge ile ispatı olabilecek olan mücbir nedenler sebebiyle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istediğimiz belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu bireyler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/yahut yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise bunun bunun yanında durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir. Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1) Genel Şartlar :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2018 yılı KPSS de KPSSP3 puan türünden (70) ve üzeri puan almış olmak.

2) Özel Şartlar :

Kadro Unvanı Nitelikler Teşkilatı
(Görev Yeri)
Kadro Sayısı KPSS Puan Türü
İnşaat Mühendisi 1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2-Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az B düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 3 KPSSP3
Elektrik-Elektronik Mühendisi 1-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği yahut Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az B düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 3 KPSSP3
Bilgisayar Mühendisi 1- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az B düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 2 KPSSP3
Yazılım Mühendisi 1-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2- Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az B düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 1 KPSSP3
Matematikçi 1-Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 4 KPSSP3
Şehir Plancısı 1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
2- Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az B düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3- Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Merkez (Ankara) 1 KPSSP3
İnşaat
Mühendisi
1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2-Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az C düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van)
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)
Ky.16.Bl.Md.(Sivas)
Ky.18.Bl.Md.(Kars)
3
4
3
3
KPSSP3
Makine
Mühendisi
1-Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az C düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van)
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu
Ky.16.Bl.Md.(Sivas)
Ky.18.Bl.Md.(Kars)
2
2
2
2
KPSSP3
Elektrik-Elektronik Mühendisi 1-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği yahut Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az C düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Ky.1.Bl.Md.(İstanbul)
Ky.2.Bl.Md.(İzmir)
Ky.4.Bl.Md.(Ankara)
Ky.5.Bl.Md.(Mersin)
1
1
1
1
KPSSP3
Şehir
Plancısı
1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
2- Son 5 yıl içinde KPDS/YDS en az C düzeysinde İngilizce bilmek (Bkz.Not)
3- Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van)
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)
Ky.16.Bl.Md.(Sivas)
Ky.18.Bl.Md.(Kars)
1
1
1
1
KPSSP3

NOT : Bu kadroya aşağıda bulunan tabloda gösterilen yabancı dil sınav türü ve düzeysinin dengi sınav türü ve düzeysinde aynı yabancı dili bilenler de başvuru yapabileceklerdir.

Bu makalemizde Karayolları Genel Müdürlüğü yani KGM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara KGM iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu