Başvurular

Milli Savunma Bakanlığı 523 mühendis alımı ilanı yayınlandı 2022

Milli Savunma Bakanlığı 523 mühendis alımı ilanı yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde Milli Savunma Bakanlığı 523 mühendis alımı ilanı yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Milli Savunma Bakanlığı 523 mühendis alımı ilanı yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Milli Savunma Bakanlığı 523 mühendis alımı ilanı yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı veya bilinen kısa adı ile MSB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda mühendis alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ilan kapsamı içinde 523 anlaşmali mühendis alımı yapacaktır. Adaylar ilana 21 Kasım 2018 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı İlanı 2018

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında anlaşmali personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de gösterilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de bulunan niteliklerde anlaşmali personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırlmasına İlişkin Esaslar” konulu kararı çerçevesinde anlaşmali personel alımı yapılacaktır.

 • Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri içinde yapılacaktır.
 • İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru boyunca adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
 • Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.
 • Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında gösterilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU

Başvuru Şartları Nelerdir?

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak ,

(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;

“Sözleşmeli personelin, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmasinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde anlaşmayi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmali personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sona erdirilecektır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)

(4) Lakin durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday aracılığıyla sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir

 • Kısmi zamanlı yahut proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 • Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
 • Eş yahut sağlık durumu sebebiyle yer değişikliği talebinde bulunmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla birlikte o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması yahut en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) yahut (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde bulunan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı yahut iltisakı bulunmamak,

(7) Her bir kadro unvanı için tespit edilen niteliklere sahip olmak (TABLO -2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(8) 2018 senesinde yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

(9) Tablo 2’de gösterilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvurular Nasıl, Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım – 21 Aralık 2018 tarihleri içinde yapılacaktır. Genel Ağ dışında yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. metotlarla) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere yanıt verilmeyecektir. 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul gören ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi etapta olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

3. SEÇİM AŞAMALARI

a) Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından buluşmaktedir.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda gösterilen belgeleri (Aşağıda gösterilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak biçimde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat aşamasında) bununla birlikte getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 • Sınav Çağrı Belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Öğrenim belgesi (diploma) yahut geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday aracılığıyla sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata yahut noksanlık olması durumunda gerekli düzeltmelerin alakalı kurumlar aracılığıyla yapılması (YÖK vb.) adaylar aracılığıyla sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 sayfa olan form, adaylar aracılığıyla doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak biçimde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst bölümünde bulunan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
 • Adli sicil yahut adli sicil arşiv kaydı olanların alakalı mahkeme kararları,

 ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro rakamının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta yahut diğer iletişim araçlarıyla bunun bunun yanında sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi anlaşmaleri iptal edilecektir ve İdare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde bulunan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile gösterilen tarihte sağlık raporu işlemlerine ekranlara geleceklardır. Her ne nedenle olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu zaman zarfında (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sona erdirilecektır. Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sona erdirilecektır.

f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların dile getirdiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler ile ilgiliki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını tercih ederek ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan alakalı Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini bitirdiktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında bulunan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup bunun bunun yanında bir kaydetme işlemi yapmayacaktır

S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1. E-posta (e-mail) adresi Size en kısa bir sürede ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
2. İletişim

Bilgileri

Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza yahut aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar ile ilgili cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
3. Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa bir sürede ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli e v telefon numaranızı (Alan kodunu altını çizerek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
4. Eğitim Eğitim durumu Eğitim durumunuzu tespit eden size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz üniversite mezunu değil, fakat 2018 yılı içinde herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)
5. Bilgileri Üniversite türü Eğitim durumunuz üniversite yahut üstü ise, size uygun üniversite türünü alakalı alandan seçiniz.
6. Üniversite bölümü Eğitim durumunuz üniversite ise, size uygun üniversite bölümünü alakalı alandan seçiniz.
7. Eğitim

Bilgileri

Ruhsat/Belge/

Ehliyet/sertifika/diploma

Sahip olduğunuz Ruhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomalardan başvuru bölümünde isteneni, sisteme belge yükleme butonunu tercih ederek kaydetmeniz gerekmektedir. Yükleme yapmayan/Yanlış belge gönderen adayların başvurusu sona erdirilecektır.
8. Sınav

Bilgisi

Alıma göre ÖSYM’den alınan puan bilgisini kontrol edecektir vb.
9. Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor yahut yaptıysanız onu seçiniz.
10. Askerlik Sevk/Terhis tarihi Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak alakalı bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.
11. (Görev Yeri) Bilgileri Askerlik yapılan Kuvvet Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız alakalı kuvveti seçiniz.
12. Askerlik yapılan Sınıf Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız alakalı bölümden seçiniz.
13. Askerlik yapılan Branş Askerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız alakalı bölümden seçiniz
14. Tercihler Tercih ettiği sınıf/branş SADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

Açıklamalar

Adaylar başvuru şartlarında gösterilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından yahut bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve ardından doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sona erdirilecektır.

Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece tespit edilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/açıklamalacaktır. Bu nedenle; alakalı adayların internet adresini sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

5. TABLOLAR

TABLO-1

2018 YILI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No. Faaliyet Tarih
1 Başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 19 Kasım-21 Aralık 2018 (Saat 17.00’a kadar.)
2 Başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 21 Ocak 2019’dan sonra
3 Sınavların icrası (Mülakat sınavı) Müteakiben Yayımlanacaktır.
4 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile açıklamalacaktır.) Müteakiben Yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
ANKARA Mühendis 30 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA Mühendis 4 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA Mühendis 33 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA Mühendis 3 Fizik Mühendisi 4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA Mühendis 12 Kimya Mühendisi 4561- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
ANKARA-1 Mühendis 51 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ANKARA-2 Mühendis 1 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A, B yahut C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

ANKARA Mühendis 7 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ANKARA Mühendis 1 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
ANKARA Mühendis 5 Uçak Mühendisi 4727 – Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA Mühendis 6 Bilgisayar Mühendisi 4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisan s lisans programlarının birinden mezun olmak.
ANKARA Mühendis 4 Mekatronik Mühendisi 4629 – Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA Mühendis 5 Tekstil Mühendisi 4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
ANKARA Mühendis 1 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA-1 Mühendis 7 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ANKARA-2 Mühendis 1 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A, B yahut C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
İSTANBUL Mühendis 6 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
İSTANBUL-1 Mühendis 26 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İSTANBUL-2 Mühendis 3 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL Mühendis 9 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
İSTANBUL-1 Mühendis 6 Endüstri Mühendisi 4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İSTANBUL-2 Mühendis 3 Endüstri Mühendisi 4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

– Tercihen “A, B yahut C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL Mühendis 5 Tekstil Mühendisi 4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İSTANBUL Mühendis 9 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İSTANBUL-1 Mühendis 5 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2 Mühendis 3 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A, B yahut C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL Mühendis 2 Kimya Mühendisi 4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

– Tercihen “A, B yahut C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
İSTANBUL Mühendis 2 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İSTANBUL-1 Mühendis 12 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İSTANBUL-2 Mühendis 3 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
ESKİŞEHİR Mühendis 2 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
SAKARYA Mühendis 2 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
SAKARYA Mühendis 4 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
SAKARYA Mühendis 6 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA Mühendis 3 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
SAKARYA Mühendis 2 Fizik Mühendisi 4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
SAKARYA Mühendis 8 Kimya Mühendisi 4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
SAKARYA Mühendis 28 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
SAKARYA Mühendis 2 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 1 Bilgisayar Mühendisi 4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisan s lisans programlarının birinden mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 11 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
KAYSERİ Mühendis 7 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 1 Fizik Mühendisi 4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 3 Kimya Mühendisi 4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 16 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KAYSERİ Mühendis 3 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
BALIKESİR Mühendis 1 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
BALIKESİR Mühendis 1 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
BALIKESİR Mühendis 6 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
NİĞDE Mühendis 1 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
NİĞDE Mühendis 4 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
NİĞDE Mühendis 1 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
AFYONKARAHİSAR Mühendis 1 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
AFYONKARAHİSAR Mühendis 1 Kimya Mühendisi 4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
AFYONKARAHİSAR Mühendis 4 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
AFYONKARAHİSAR Mühendis 3 Tekstil Mühendisi 4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ÇANAKKALE Mühendis 2 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ÇANAKKALE Mühendis 2 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
TEKİRDAĞ Mühendis 5 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
TEKİRDAĞ Mühendis 6 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
HATAY Mühendis 2 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
HATAY Mühendis 2 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
DİYARBAKIR Mühendis 1 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
DİYARBAKIR Mühendis 1 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
DİYARBAKIR Mühendis 1 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
DİYARBAKIR Mühendis 1 Elektrik-Elektronik

Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
DİYARBAKIR Mühendis 5 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ERZİNCAN Mühendis 1 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
ERZİNCAN Mühendis 2 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ERZİNCAN Mühendis 5 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ELAZIĞ Mühendis 2 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ELAZIĞ Mühendis 5 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ERZURUM Mühendis 2 Gıda Mühendisi 4799 – Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ERZURUM Mühendis 1 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ERZURUM Mühendis 1 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
ERZURUM Mühendis 3 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ERZURUM Mühendis 2 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KOCAELİ Mühendis 1 Çevre Mühendisi 4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
KOCAELİ-1 Mühendis 8 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KOCAELİ-2 Mühendis 2 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

KOCAELİ Mühendis 15 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ Mühendis 3 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
KOCAELİ Mühendis 2 Kimya Mühendisi 4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği yahut Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
KOCAELİ-1 Mühendis 15 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KOCAELİ-2 Mühendis 3 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

KOCAELİ Mühendis 2 Metalurji Mühendisi 4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği yahut Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
KOCAELİ Mühendis 1 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
KOCAELİ Mühendis 15 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İZMİR Mühendis 3 Elektronik Mühendisi 4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR Mühendis 1 Endüstri Mühendisi 4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İZMİR-1 Mühendis 1 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İZMİR-2 Mühendis 1 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

POZİSYON ADI SAYISI ALANI
İLİ NİTELİK
İZMİR Mühendis 1 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İZMİR-1 Mühendis 4 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İZMİR-2 Mühendis 1 Gemi İnşaat Mühendisi 4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yahut Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
KONYA Mühendis 1 Elektrik-Elektronik

Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ISPARTA Mühendis 1 Elektrik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
VAN Mühendis 1 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
SİVAS Mühendis 1 Makine Mühendisi 4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ADANA Mühendis 1 İnşaat Mühendisi 4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Bu makalemizde MSB aracılığıyla yapılacak olan anlaşmali mühendis alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Milli Savunma Bakanlığı iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MÜHENDİS ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, mühendis alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan mühendis alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu