Başvurular

Sağlık Bakanlığı 6409 işçi alımı ilanı 2022

Sağlık Bakanlığı 6409 işçi alımı ilanı 2022, iş başvuru bölümüzde Sağlık Bakanlığı 6409 işçi alımı ilanı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sağlık Bakanlığı 6409 işçi alımı ilanı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Sağlık Bakanlığı 6409 işçi alımı ilanı

Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ilan kapsamı içinde 6409 işçi istihdam edecektir. İlan kapsamı içinde ambulans şoförü, elektrikçi, güvenlik görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, şoför gibi çok sayıda meslekte işçi alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 31 Aralık 2018 ile 4 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

  • Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alımı İlanı 2019
  • Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alımı İlanı 2019

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve alakalı yönetmelik hükümleri kapsamı içinde İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli olarak işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.*

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli olarak işçi olarak istihdam edilecektir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kura usulüne tabi taleplerden; bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un yolladığıve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının olduğu listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına elde ederek başvuranların tamamının olduğu listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile bunun bunun yanında aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamı içindeki taleplerden; ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı; öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR aracılığıyla belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kura usulü ile tespit edilen listeler ile İŞKUR aracılığıyla doğrudan sınava esas bildirilen listeler il sağlık müdürlüklerine gönderilecek olup il sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlükleri aracılığıyla alakalı belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı alakalı il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar il sağlık müdürlükleri aracılığıyla sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Lakin, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu yahut kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi saygınlığıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü açıklamalar sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından bu yana 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu yahut kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecektir. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu veya kurullarına iletecek ve alakalı kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları neticelendirarak nihai karar, alakalı il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu yahut kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde gösterilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm ile KPSS’de başarılı olmak mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile vazifeye başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini alakalı il sağlık müdürlüğünün internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

  • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde gösterilen şartları taşımak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • 36 yaşından gün almamış olmak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).
  • Başvurulan meslek için tespit edilen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istediğimiz diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.
  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında gösterilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamı içindeki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM aracılığıyla 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Bu makalemizde Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 6409 işçi alımı ilanı ile ilgili başvuru ayrıntılarına yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara Sağlık Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Hangi Kadro ve Pozisyonlarda İşçi Alımı Yapacak Öğrenmek İçin TIKLAYIN


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu