Başvurular

Sahil Güvenlik Komutanlığı Duyurdu! 300 Askeri Personel Başvurusu İçin Bugün Son Gün!

Sahil Güvenlik Komutanlığı Duyurdu! 300 Askeri Personel Başvurusu İçin Bugün Son Gün!, iş başvuruları bölümünde Sahil Güvenlik Komutanlığı Duyurdu! 300 Askeri Personel Başvurusu İçin Bugün Son Gün! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Sahil Güvenlik Komutanlığı Duyurdu! 300 Askeri Personel Başvurusu İçin Bugün Son Gün! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Sahil Güvenlik Komutanlığı Duyurdu! 300 Askeri Personel Başvurusu İçin Bugün Son Gün!

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Toplamda 300 askeri personel alımı için şartlarını açıkladı. Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri içinde yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapıldığını dile getirdi. Kimler başvurabilir? Şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2021 senesinin Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve
ardından doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er yahut anlaşmali erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve ardından terhis
olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
aracılığıyla Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te bulunan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip anlaşma süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte anlaşma zamanını doldurmuş ve
anlaşmasini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021
senesinin Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve ardından
doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında önceden subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı aracılığıyla
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi etapta
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın anlaşmasi
feshedilenler ile kendi isteği ile anlaşmasini yenilemeyenler yahut ayrılanlar, alakalı mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı aracılığıyla sorgulatılmakta, anlaşmaleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi etapta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilen kontenjana girmek,
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa yahut zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş yahut ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü
bulunmamak, taksirli suçlar sebebiyle altı ay yahut daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak,
k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın yahut erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre)
uzman erbaşlığa uygun olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
ispatlamak, bunun bunun yanında branş ayrıntı kısmına göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; gönderildiği
hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden bu yana 3 gün
içinde itiraz edebilir ve hastaneye gönderildikleri tarihten bu yana 1 ay içinde ön sağlık kurulu
raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
raporlar dikkate alınmayacaktır.),
n. Alım yapılacak branş için tespit edilen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede bulunan
tablodaki kaynakları karşılamak),
o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de bulunan boy ve kilo oranları
tablosunda gösterilen değerler içinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu