Başvurular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alıyor 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paylaştığı iş ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilan kapsamı içinde 25 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 9 Ocak 2019 saat 23:59’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri ile ilana dair diğer müracaat ayrıntıları yazımız devamındadır.

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Giriş Sınavı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi gösterilen toplam 25 (yirmi beş) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte yahut bölümleri gösterilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtiçindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14 ve ülkeler arası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 • 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
SIRA

NO

BÖLÜMÜ/FAKÜLTESİ KADRO

SAYISI

SINIFI UNVANI DERECESİ
1 Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

2 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
2 Endüstri Mühendisliği 5 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
3 Gıda Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
4 Kimya Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
5 Maden Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
6 Makina Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
7 Hukuk 6 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
8 İktisat 6 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
9 Uluslararası İlişkiler 1 GİH Sanayi ve Teknoloji

Uzman Yrd.

7-8-9
TOPLAM 25

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, 09 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlık İnternet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların bunun bunun yanında diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda gösterilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Ayrıca, bu biçimde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

Giriş Sınavı

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihi; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda gösterilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama neticesinde atama yapılacak kadro rakamının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav konuları;

Mühendislik grubu:

 • Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,
 • İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

 • Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
 • İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İktisat ve Uluslararası İlişkiler grubu:

 • Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma – Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,
 • İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri aracılığıyla;

 • Yukarıda gösterilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu aracılığıyla (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama neticesinde ilanda gösterilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro rakamının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten bu yana üç ay için geçerli olacaktır. Bu zaman zarfında atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

İletişim Tel : (0312) 201 57 03

(0312) 201 56 96

Bu makalemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu