Başvurular

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı, iş başvuruları bölümünde Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisi olan Selçuk üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı. 1975 senesinde Konya’da kurulan Selçuk Üniversitesi birden çok fakülteyi içinde bulundurmaktadır. Dönem dönem iş ilanları yayımlayarak personel alımı yapıldığını duyuran Selçuk Üniversitesi Sağlık Personeli alacağını duyurarak başvuruları online olarak almaya başladı. Sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak olan Selçuk Üniversitesi kurulduğundan bu güne 11 Rektör aracılığıyla görev verilmiş bir Üniversite’dir. İlanımızı okuyarak Personel alımı için tespit edilen şartlar ile birlikte nasıl başvuru yapabileceğinizi geniş bir şekilde olarak öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda gösterilen pozisyonlara toplam 226 (ikiyüzyirmialtı) adet anlaşmali personel alınacaktır.

NOT: Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kuramlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I.ÖZEL ŞARTLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 3 (üç) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden açıklamalacak olup, bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

II. ONLINE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1. Fotoğraf başvuru sırasında alakalı alana yüklenecektir.(Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir.)

2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU belge.

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç belgesi.

6. Aranan nitelikleri ispatlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri ispatlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak alakalı alana yüklenecektir.)

7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (BARKODLU) yahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,

9. Son 1 (bir) yıl içinde 4/B’li (anlaşmali) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, önceden 4/B’li (anlaşmali) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilanımızda gösterilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile ilgili yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle açıklamalur.

III. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun ayrıntı kısmına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını tercih ederek http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

IV. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde bulunan online başvuru detaylarını doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri alakalı alana yükleyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için unvan kodu altını çizerek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu sonradan tespit edilenler ile istediğimiz belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, ardından online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) açıklamalacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden bu yana 15 (onbeş) gün içinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu zaman zarfında belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 28.12.2020 (saat 08:00’den) – 11.01.2021 (saat: 17:00 ‘a kadar)

Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Paylaş
Tweetle
Paylaş
Pin1
1 Paylaşımlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu