Başvurular

Şırnak Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022

Şırnak Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Şırnak Belediyesi Memur Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Şırnak Belediyesi Memur Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Şırnak Belediyesi Memur Alımı Yapıyor

Şırnak Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Şırnak Belediyesi ilan kapsamı içinde 10 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 19 Kasım 2018 ile 23 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Şırnak Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 • Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Şırnak Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bulunan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. Başvuru Özel Şartları:

İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Önlisans2016-KPSSP93 ve Lisans2018- KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

SıraNo Kadro

Unvanı

Sınıfı KadroDerecesi Adedi Niteliği Cinsiyet Kpss Türü Kpss

Puanı

1 Zabıta

Memuru

GİH 9 2 Herhangi bir önlisans

programından

mezun olmak.

Erkek/Kadın 2016KPSS P93 En az 65

puan

2 Zabıta Memuru GİH 9 8 Herhangi bir lisans proğramından mezun olmak Erkek/Kadın 2018KPSS P3 En az

65

Puan

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.sirnak.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Başvuruların Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 19/11/2018 gününden 23/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 içinde) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 10-11-Aralık 2018 tarihlerinde saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

Sınav başvuru formunda veya atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili alakalı makamlara suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde www.sirnak.bel.tr ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde Şırnak Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, soru veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Şırnak Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu