Başvurular

Sivas Belediyesi memur alımı yapıyor 2022

Sivas Belediyesi memur alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Sivas Belediyesi memur alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sivas Belediyesi memur alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Sivas Belediyesi memur alımı yapıyor

Sivas Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda memur alımı yapacağını açıkladı. Sivas Belediyesi ilan kapsamı içinde 30 zabıta memuru alımı ve 30 itfaiye eri alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 7 Ocak 2019 ile 11 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Sivas Belediyesi Memur Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Zabıta Memuru sınavında Değerlendirme;
 • İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sivas Belediyesi Memur Alımı İlanı 2019

Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sivas Belediye Başkanlığı’nın boş İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme -aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla- erkeklerde en az , kadınlarda en az boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte İtfaiye Eri için ve Zabıta Memuru için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 •  Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için sağlık yönünden kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
S.

N.

Kadro Unvanı Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü

KPSS Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 15 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İnşaat Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Otomotiv Teknikerliği, Makine Teknikerliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek P93 En az 70
2 İtfaiye Eri G.İ.H. 9 15 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak. Erkek P94 En az 70
3 Zabıta Memuru G.İ.H. 9 15 Herhangi bir önlisans programlarının birinden mezun olmak Kadın/ Erkek P93 En az 70
4 Zabıta Memuru G.İ.H. 10 15 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak. Kadın/ Erkek P94 En az 70

Başvuru Sırasında Adaylardan Talep Edilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. İş Talep Formu Kurumumuz İnternet sitesinden temin edilecektir.(www.sivas.bel.tr)
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
 9. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istediğimiz belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar www.sivas.bel.tr İnternet adresi üzerinden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 07/01/2019’dan 11/01/2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar(mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 içinde), müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 16/01/2019 tarihinde belediyemiz web sayfası (www.sivas.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru için Belediye Meclis Salonunda 28/01/2019 Pazartesi günü saat:09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. İtfaiye Eri için Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde; 30/01/2019 Çarşamba Günü saat 09:00’da ekranlara gelecek olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır. Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.
 5. İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 6. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Zabıta Memuru sınavında Değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz İnternet sitesinden ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye aracılığıyla yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz İnternet sitesinden ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin İnternet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Sivas Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan memur alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi geniş bir şekilde ilan detaylarını paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Sivas Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu