Başvurular

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI, iş başvuruları bölümünde SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI

1 T.C. Kamu İhale Kurumundan: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi ikaznca, Kurumumuz aracılığıyla 04- 05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 13 (Onüç) anlaşmali bilişim personeli alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: Sınava girebilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Aylık brüt anlaşma ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

3) (2) nci maddede gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Aylık brüt anlaşma ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda, her bir pozisyon için ekte bulunan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Başvuru yapılacak pozisyon için ekte bulunan özel şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Diploma yahut geçici mezuniyet belgesinin veya yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,

2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi veya bilgisayar çıktısı (2014 yahut 2015 yılı KPSSP3 puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.),

3) İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi düzeysini gösteren belgenin fotokopisi veya bilgisayar çıktısı (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul gören YDS dengi puanı gösterir belge – Yabancı dil puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.),

4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istediğimiz sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti ardındanki süreler dikkate alınacaktır.),

7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

8) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 2 adet fotoğraf,

9) Sınav Başvuru Formu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Başvurular 07 Mart 2016 tarihinde ekranlara gelecek olup, 18 Mart 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için; Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) bulunan “Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda istenen belgelerle birlikte Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen yahut posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI: Başvuruların incelenmesi neticesinde, KPSS puanının yüzde yetmişi (2014 yahut 2015 yılı KPSSP3 puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır – Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği gösterilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ: Sınav; sözlü giriş sınavı olarak Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında 04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ: Sınav Giriş Belgesi; sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir. Adayların sınav esnasında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. SINAV KONULARI: Sözlü sınavda adaylara, başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda bulunan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir. SINAV SONUCU: Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav neticesinde 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar içinden puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum aracılığıyla gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.

ÜCRET: Aylık brüt anlaşma ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için anlaşma ücret tavanının ekte bulunan özel şartlar tablosunda gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Lakin Kurum, tavan ücretin altında anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon: (312) 218 48 43 Faks : (312) 218 48 83 NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla anlaşma yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma yönünden gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının bilinmesi halinde ise anlaşma feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilgili hukuki işlem yapılacaktır. Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden alakalılere açıklamalacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen yahut telefonla bunun bunun yanında bir bildirim yapılmayacaktır.

3 KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Sıra No Pozisyon Unvanı Pozisyon Sayısı Özel Nitelikler Mesleki Tecrübe Süresi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı 1 Ekip Lideri 1  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile alakalı sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi hususunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmak,  Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/yahut MIS hususunda işinde uzman olmak,  Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Yönetim Araçlarına hakim olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,  Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında işinde uzman olmak,  Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,  Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,  Sistem Test Süreçleri ve Yönetim araçlarına hakim olmak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) hususunda bilgi sahibi olmak,  İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) hususunda bilgi sahibi olmak,  BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) hususunda bilgi sahibi olmak,  CMMI (Capability Maturity Model Integration) hususunda bilgi sahibi olmak. Tercihen; • ITIL V2 / V3 (Information Technology Infrastructure Library) Sertifikası sahibi olmak, • ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Sertifikası sahibi olmak, • Introduction to CMMI v1.2 yahut üzeri eğitim sertifikasına sahip olmak. 8 yıllık mesleki tecrübe 4 Katı 2 Yazılım Mimarı 1  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,  Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/yahut MIS hususunda işinde uzman olmak,  .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında işinde uzman olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,  Tasarım Şablonları (Design Pattern) ile ilgili bilgi sahibi olmak,  MS-SQL hususunda işinde uzman olmak,  UML ile modelleme hususunda işinde uzman olmak,  Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,  Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) hususunda bilgi sahibi olmak,  CMMI hususunda bilgi sahibi olmak. 5 yıllık mesleki tecrübe 4 3 Uygulama Geliştirme Teknik Lideri 1  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,  Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/yahut MIS hususunda işinde uzman olmak,  .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında işinde uzman olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,  Tasarım Şablonları (Design Pattern) ile ilgili bilgi sahibi olmak,  MS-SQL hususunda işinde uzman olmak,  UML ile modelleme hususunda işinde uzman olmak,  Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,  Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) hususunda bilgi sahibi olmak,  CMMI hususunda bilgi sahibi olmak. 5 yıllık mesleki tecrübe 3 Katı 4 Kıdemli Uygulama Geliştirici 2  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,  Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme hususunda, XML, HTML, Javascript konularında işinde uzman olmak,  Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri hususunda tecrübe sahibi olmak,  Windows Active Directory hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı hususunda tecrübe sahibi olmak,  MS-SQL hususunda işinde uzman (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,  .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında işinde uzman olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak. Tercihen; • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak. 5 Uygulama Geliştirici 2  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,  Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme hususunda, XML, HTML, Javascript konularında işinde uzman olmak,  Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri hususunda tecrübe sahibi olmak,  Windows Active Directory hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı hususunda tecrübe sahibi olmak,  MS-SQL hususunda işinde uzman (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,  .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında işinde uzman olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak. Tercihen; • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak. 3 yıllık mesleki tecrübe 2 Katı 5 6 Sistem Test Uzmanı 2  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,  Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi hususunda işinde uzman olmak,  Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri hususunda bilgi sahibi olmak,  .NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi hususunda işinde uzman olmak,  Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,  UML ile modelleme hususunda bilgi sahibi olmak. Tercihen; • ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak. 3 yıllık mesleki tecrübe 2 Katı 7 Sistem Mühendisi 4  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,  Microsoft Server ürün ailesine yüksek hâkimiyeti olmak,  Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) işinde uzman olmak,  Microsoft Sanallaştırma Mimarilerine hakim olmak,  Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans analizi, problem yönetimi, yama ve güncellemelerin yüklenmesi, yedekleme ve kabuk programlama konularında işinde uzman olmak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve işletimi hususunda bilgi sahibi olmak,  IIS, Exchange, Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları hususunda bilgi sahibi olmak, Tercihen; • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) sertifikası sahibi olmak. * Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı KHK’nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

Paylaş
Tweetle
Paylaş
Pin
0 Paylaşımlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu