Başvurular

T.C. Adelet Bakanlığı İcra Katipliği sınavı

T.C. Adelet Bakanlığı İcra Katipliği sınavı, iş başvurusu bölümünde T.C. Adelet Bakanlığı İcra Katipliği sınavı ile alakalı detaylara yer verdik.. T.C. Adelet Bakanlığı İcra Katipliği sınavı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

T.C. Adelet Bakanlığı İcra Katipliği sınavı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA KATİPLİĞİ SINAV İLAN TARİHİNİ BU GÜN AÇIKLADI.

Buna göre 23/02/2021 – 12/03/2021  tarihleri içinde saat 23:59:59 a kadar

https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak. Sınav başvurusu yapabilecekler

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere;
Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği gösterilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamı içinde, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak tespit edilen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 anlaşmali icra kâtibi alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/yahut sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

1-) Genel Şartlar

Sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde gösterilen;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 senesinin Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurumu ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
a) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri içinde saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını tercih ederek başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği anlaşmali pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu biçimde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı olarak sınav izni verilen mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir.
Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’da lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet detaylarını mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda gösterilen KPSS puan türü dışında değişik bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınacağından adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler” maddesinde gösterilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve sıra sıra yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış yahut eksik belge yüklenmesi sebebiyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde EK-6’da bulunmaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların başvuru işlemini bitirdiktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların istekleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içinde iptal edebileceklerdir.

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler

– Öğrenim bilgileri alakalı web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan yahut hatalı olan öğrenim bilgileri adaylar aracılığıyla yüklenecek olan diploma yahut mezuniyet belgesinin veya öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca yahut belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

– Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarı ile bitirdiğına ilişkin belge (Transkript) yahut Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslardan alınmış daktilo yahut bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise veya dengi okulların ticaret yahut bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde gösterilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve alakalı bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

-Sağlık beyanı formu, (EK-3 te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve alakalı bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

– Uygulamalı sınavda kullanılmak istediğimiz F yahut Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, (EK-4 te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve alakalı bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi                      
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir.
4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

-Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihi alakalı adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Uygulama sınavının gösterilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için komisyon aracılığıyla çekilecek kura sonucu tespit edilen metinden daktilo yahut bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime rakamının yüzde kırkından fazla olmayacak biçimde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır. (Uygulamalı sınavda aday F veya Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/ufak harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul gören kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.

-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi alakalı adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.
6-) Sözlü Sınav Konuları
Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde gösterilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda altı çizildiği biçimde olacaktır.
a) Alan bilgisi, (70 puan)
b) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade kabiliyeti ile muhakeme gücü, (10 puan)
d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan)
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması
Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.
Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik hemen hemensına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet komisyonlarının olduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.
😎 Atama Sırasında İstenecek Belgeler

a) İki adet biometrik fotoğraf,
b) EK-5 te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak Adalet Komisyonuna teslim edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması
Bakanlık aracılığıyla, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar ile ilgili alakalı mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ilgiliki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, alakalılerin ileride mağduriyete uğramamaları yönünden eş, öğrenim, sağlık vb. gibi konuları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.
İlanen açıklamalur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu