Başvurular

Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı İlanı Yayınladı 2022

Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı İlanı Yayınladı 2022, iş başvuru bölümüzde Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı İlanı Yayınladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı İlanı Yayınladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı İlanı Yayınladı

Tarım Kredi Kooperatifleri yayınlamış olduğu ilan ile toplamda 500 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı ilanı kapsamı içinde müfettiş yardımcısı kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 10 Mayıs 2017 ile 25 Mayıs 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu gibi geniş bir şekilde bilgilere haberimizin devamından varabilirsiniz.

 • Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Ortak Personel ve Çocuklarına İlişkin Kontenjan
 • Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Mülakat Sınavı ve Değerlendirme

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı İlanı 2017

17 Bölge Birliğimize bağlı Kooperatiflerde 286 Kooperatif Görevlisi ile 204 Ziraat Mühendisi, Merkez Birliğimiz Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 10 Müfettiş Yardımcısı, olmak üzere toplam 500 personel (FETÖ Terör Örgütü ve diğer Terör Örgütleri ile irtibatlı olanların ve emekli olanların ayrılması ile bir araya gelen yeni ihtiyaçlar ve norm kadro çalışması beklenilmiş olup, önceden 400 olarak tespit edilen alım sayısı 500 olarak revize edilmiştir) alımı yapılacaktır. Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımları için başvurular 10-25 Mayıs 2017 tarihleri içinde yapılacaktır. Müfettiş Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ile koşulları sitemizden bilahare yayına girecektır. 17 Bölge Birliğimize bağlı Kooperatiflerde 286 Kooperatif Görevlisi ile 204 Ziraat Mühendisi olmak üzere toplam 490 personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (Sınav tarihleri Tablo III’de açıklanmıştır),
 • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak yahut tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis yahut altı ay veya daha fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
  Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Personel istihdamı Bölgesel olup, başvuruda bulunacak adayların, kendisinin yahut ailesinin (bekar adaylar için anne/baba, evli adaylar için eşin ikametgahı kabul edilmektedir) son 6 aydır, tercih edecekleri Bölge Birliğine bağlı illerden (Tablo III’de açıklanmıştır) birinde ikamet ettiğini ibraz etmesi gerekmektedir. (Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu)

Lisans mezunu adayların, ÖSYM aracılığıyla 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, bunun bunun yanında adayların, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM aracılığıyla 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, bunun bunun yanında Tablo-I’de gösterilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesi bulunmayanlar Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı ile başvuruda bulunan Ziraat Mühendislerinin ÖSYM aracılığıyla 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Mülakat neticesinde başarılı bulunarak vazifeye başlatılmaları halinde, başlatıldıkları tarihten sonra T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi Veya Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav neticesinde alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş anlaşmaleri sona erdirilecektır.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde bulunan iş talep formlarının açıklama bölümünde gösterilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Kooperatif Görevlisi kadrosuna Önlisans mezunu olarak başvuru yapılabilecek bölümleri gösterir Tablo I için Tıklayınız.

Ortak Personel ve Çocuklarına İlişkin Kontenjan

Bölge bazında alınacak personel rakamının % 20’si oranında ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamı içindeki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında alakalı KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel rakamının 5 katına kadar aday çağrılacaktır. Personel ve ortak çocukları için ayrılan kontenjana yeterli başvuru olmaz ise, açık kalan kontenjan, genel başvurular içinden karşılanacaktır.

Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması (ortağın kooperatifle ilişkilerinin faal olup olmadığı ortak kartı incelenerek tespit edilir.) ve kooperatife olan borçlarından dolayı ile ilgili icra takibinin bulunmaması (erteleme yahut yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile alakalı olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayına giren 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı Başvurusu 2017

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istediğimiz belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların, şahsen ve tercih edilen Bölge Birliğine yapılması gerekmekte olup, posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvurular 10.05.2017-25.05.2017 tarihleri içinde şahsen yapılacak olup, başvuru yerleri Tablo II’de açıklanmıştır. Tablo II için Tıklayınız.

İstihdam edilecek Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendislerinin istihdam yeri ve sayısı ile sınav tarihlerini gösterir Tablo III için Tıklayınız.

İş Talep Formları:

Kooperatif Görevlisi İş Talep Formu için tıklayınız.

Ziraat Mühendisi İş Talep Formu için tıklayınız.

Ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, İş Talep Formu içindeki Personel/Ortak Çocuklarına ilişkin alanı doldurmaları gerekmektedir. Söz konusu alanı doldurmamış olanların müracaatları ise genel başvurular içinde değerlendirilecektir.

Adaylar, başvuru formu ekine;

 1. Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,
 2. Yüksek Öğrenim Diplomasının yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut onaylı örneğini,
 3. Kendisinin yahut ailesinin (bekar adaylar için anne/baba, evli adaylar için eşin ikametgahı kabul edilmektedir) son 6 aydır, başvuru yapacakları Bölge Birliğine bağlı illerden birinde ikamet
 4. ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporunu,
 5. Son altı ay içinde çektirilmiş 2 adet 4,5×6 ebadında fotoğrafını,
 6. Başvuruda bulunacak adaylar için 2016 yılı KPSS sonuç belgesi çıktısını (sonuç belgesi üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)
 7. Varsa iş deneyimini gösterir belgeyi,
 8. Transkript,
 9. Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesi bulunan Ziraat Mühendisi adaylar için alakalı belgeyi,
 10. Adli sicil kayıt belgesini,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, istediğimiz belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini başvuru yapacakları Bölge Birliklerinde yaptırabileceklerdir. Kurumumuza şimdiye kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş istekleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Mülakat Sınavı ve Değerlendirme

Adaylar, başvuruda bulundukları Bölge Birliğine bağlı birim Kooperatiflerde değerlendirilmek üzere, Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, önlisans mezunu adaylar için ise 2016 KPSS P93 puan türündenen az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir.) KPSS puanları ışığında en yüksek miktarda olandan başlanarak sıralanacak olup, her Bölge Birliği için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

İstihdam edilecek ziraat mühendis rakamının 5 katı mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak Ziraat Mühendisinin belirlenmesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olan ziraat mühendislerinin mülakat sırası ise Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi sınavında yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle belirlenecektir. Böylelikle mülakat için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde bu sayı (5 katı), Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olmayıp da KPSS sınavından en yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle tamamlanacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine bunun bunun yanında yazılı bildirim yapılmayacaktır. Mülakat neticesinde başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, İş talep formunda gösterilen yazışma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak ve işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav fiyatının yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir. İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir neden olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Bu makalemizde Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yayına giren 500 personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayınlanmış bütün ilanlara Tarım Kredi Kooperatifleri iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu