Başvurular

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak!

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak!, iş başvuruları bölümünde Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak!

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı, iş arayan vatandaşlar için mühim bir açıklamada bulundu. Resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre 7 uzman yardımcısı alınacak. Başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden bu yana en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar resmi internet adresinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. www.tmsf.org.tr  

Genel Şartlar

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
(01 Ocak 1986 ve ardından doğanlar sınava girebilecektir),
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları
taşımak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
– 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak veya
ile ilgili iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
– 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda yahut aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak yahut
kontrolü elinde bulundurmamak,
– Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye dışında tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak yahut kontrolü elinde bulundurmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca ağır hapis yahut beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
ile ilgili mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut diğer kanunlar ikaznca basit yahut nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle
olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından yahut bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmamak,
– 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde bulunan çalışması yagizli tutulanlardan olmamak,
– Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu