Başvurular

TİKA 9 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

TİKA 9 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde TİKA 9 uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. TİKA 9 uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

TİKA 9 uzman yardımcısı alımı yapıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TİKA ilan kapsamı içinde 9 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 21 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • TİKA Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü
 • Sınav Şekli ve Konuları
 • Değerlendirme ve İlan

TİKA Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda gösterilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 21 Ocak 2019 tarihinde ekranlara gelecek olup 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 11 – 15 Şubat 2019 tarihleri içinde TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Grup

No

Bölüm Kontenjan Sayısı
1 Maliye(1), Uluslararası İlişkiler(1), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(1), işletme(1), iktisat(1) 5
2 Hukuk 1
3 Sosyoloji 2
4 Antropoloji 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen şartlar aranır:

 • 4.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda gösterilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 01/01/2019 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM aracılığıyla 2017 ve 2018 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):

Birinci grupta bulunanlar için aşağıdaki tabloda gösterilen puan çeşitlerinden en az 75 puan almış olmak,

İkinci grupta bulunanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Üçüncü ve Dördüncü grupta bulunanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Sıra No Bölüm Kontenjan Sayısı KPSS Puan Türü
1 Maliye 1 KPSSP 19
2 Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP 34
3 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 1 KPSSP 29
4 İşletme 1 KPSSP 24
5 İktisat 1 KPSSP 14

2017-2018 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2019 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca yahut Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak yahut Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir. Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden yahut posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda gösterilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru için istenen belgeler:

 • Açık ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
 • Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yahut Başkanlık aracılığıyla onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için bunun bunun yanında denklik belgesi),
 • KPSS sonuç belgesi aslı yahut bilgisayar çıktısı,
 • YDS sonuç belgesi yahut buna denk kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı yahut Başkanlıkça onaylı örneği
 • El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

Eksik belge ve/yahut bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü

Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda gösterilen atama yapılacak kadro rakamının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar gösterilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı yahut pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı yahut pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

Sınav Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar;

 1. Mezun oldukları bölüm ile alakalı alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile alakalı konulardaki bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu aracılığıyla (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile alakalı herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Değerlendirme ve İlan

Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş Sınavı sonuçları, Başkanlık İnternet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta yahut ilanda gösterilen süre içinde, istediğimiz belgelerle birlikte TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen yahut ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler içinde bulunanlardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile alakalı bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 7070 – 72 – 74 – 75 numaralı telefonları aranarak, 0 (312) 939 75 15 no’lu faks ve/ yahut [email protected] e-posta adresine yazılarak alınabilir. 11696/1-1

Bu makalemizde Tika aracılığıyla gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara TİKA iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER TİKA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tika hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan tika açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu