Başvurular

TSE işçi alımı ilanı yayınlandı 2022

TSE işçi alımı ilanı yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde TSE işçi alımı ilanı yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. TSE işçi alımı ilanı yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

TSE işçi alımı ilanı yayınlandı

TSE yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TSE ilan kapsamı içinde bahçıvan alımı yapacaktır. Adaylar ilana 22 ile 31 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • TSE İşçi Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Sınav Şekli ve Konuları
 • Sınav Yeri
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İlanı
 • Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

TSE İşçi Alımı İlanı 2019

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında idari hizmet anlaşmasi ile istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda gösterilen programlardan mezun 5 Bahçıvan unvanlı personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular 22 – 31 Ocak 2019 tarihleri içinde (bu tarihler dahil) www.tse.org.tr resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup “Başvuru linki” başvuru başlangıç tarihinde (22 Ocak 2019) tarihinde aktif olacaktır.

Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • 07 Ekim 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2018- KPSS/Ortaöğretim) en az 60 KPSSP94 puanı almış olmak,

Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda bulunan kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday aracılığıyla birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru zamanının son günü saygınlığıyla (31 Ocak 2019) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru zamanının son günü saygınlığıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sıra

No

Öğrenim

Durumu

Puan

Türü

Kadro

Unvanı

Görev

Y apacağı

Şehir

Alınacak

Personel

Sayısı

1, Adana 1
2. Tarım/Ziraat

Meslek Lisesi

Ankara 1
P-94 Bahçıvan Konya 1
4. Manisa 1
5. Kocaeli/Gebze 1

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 – 31 Ocak 2019 tarihleri içinde (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesi (http://www.tse.org.tr) açıklamalar sayfasında bulunan elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak, fotoğraf ve mezuniyet belgeleri ile elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru zamanını uzatma hakkı saklıdır. Elden yapılan yahut posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türüne göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro rakamının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Lakin öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama neticesinde son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. Sınava girme hakkı kazanan adaylar 07 Şubat 2019 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda bunun bunun yanında sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir yahut kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini bunun yanı sıra Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) açıklamalar sayfasından temin edebilirler.

Sınava girme hakkını kazanan adaylar, sınav tarihinde öğrenim belgesinin yahut çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek mecburiyetindedirler.

Sınav Şekli ve Konuları

Sınav, sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav, adayların; işe alınacakları konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla alakalı konular, kendilerini ifade etme kabiliyetinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin, alınacakları kadrolara uygunluğunun, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Sınav Yeri

Sözlü sınavın yapılacağı yer, 07 Şubat 2019 tarihinde www.tse.org.tr adresinde açıklamalar sayfasından yukarıda bulunan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma yahut çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İlanı

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu bunun yanı sıra nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde tespit edilen KPSS puanı yüksek miktarda olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından yüksek ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak gösterilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise yalnızca başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi www.tse.org.tr adresi açıklamalar sayfasında ilan edilecek olup, bunun bunun yanında sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından bu yana 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile alakalı komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, alakalı komisyon aracılığıyla en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç alakalıye yazılı olarak bildirilir.

Bu makalemizde TSE aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara TSE iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu