Başvurular

Ulaştırma Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor 2022

Ulaştırma Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Ulaştırma Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Ulaştırma Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Ulaştırma Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor

Ulaştırma Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı ilan kapsamı içinde 10 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 7 Ocak 2019 ile 28 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav ve Sınav Sonuçları
 • Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?
 • Değerlendirme ve Atama İşlemleri

Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 10 (on) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla 2017 ve 2018 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına (KPSS) göre aşağıda tespit edilen puan çeşitlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

I. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede gösterilen öğrenim dallarından karşısında gösterilen kadro sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
 • ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla 2017 ve 2018 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri saygınlığıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda gösterilen taban puanları almış olmak,
 • Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve ardından doğanlar başvurabilecektir.),
 •  Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda gösterilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden yahut bunlara denkliği YÖK aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde yahut ülkeler arası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşkıymetliği kabul gören sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

SIRA

NO

ÖĞRENİM

DALLARI

(LİSANS)

ATAMA

YAPILABİLECEK KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI KADRO

UNVANI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

YDS

TABAN

DÜZEYİ

1 BİLGİSAYAR

MÜHENDİSİ

4 16 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
2 ENDÜSTRİ

MÜHENDİSİ

2 8 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
3 MAKİNA

MÜHENDİSİ

2 8 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
4 ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

MÜHENDİSİ

1 4 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
5 HUKUK 1 4 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-4 80 C
TOPLAM 10 40

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden yahut Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)
 • Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı yahut onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği, ç- Yabancı dil belgesinin aslı yahut sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği, d- 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
 • Aday aracılığıyla el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler ile ilgili bilgilerin olduğu öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek biçimde),

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 07/01/2019-28/01/2019 tarihleri içinde, 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri içinde Bakanlığa şahsen yahut posta yoluyla yapılır. Adayların, 28/01/2019 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen yahut postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (28/01/2019 tarihi ve saat 17:00 saygınlığıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir.) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.uab.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Sınav ve Sınav Sonuçları

1) Başvuru ve Sınava Kabul

Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla www.uab.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda gösterilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro rakamının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda gösterilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

2) Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü giriş sınavında adaylar;

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile alakalı herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek miktarda olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından bu yana yedi gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, alakalı komisyon aracılığıyla en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç alakalıye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme ve Atama İşlemleri

Başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları saygınlığıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek aday listesi www.uab.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananların Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler ile ilgili suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Ulaştırma Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan uzman yardımcısı alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu